• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • background​ေအးျမတ္​သူ​ေစာက္​ဖုတ္​ search results

Zeynel Aba - Sen Ölme Yar

Zeynel Aba - Sen Ölme Yar

Kalmadı dünyada tutacak dalım -- Sen ölme yar ben yerine ölürüm -- Yoruldu kervanım kapandı yolum -- Sen ölme yar ben yerine ölürüm -- -- Felek bir gün fermanını bildirir -- Bir ömrünü bin dert ile doldurur -- Ben gülmedim belki seni güldürür -- Sen ölme yar ben yerine ölürüm -- -- [more]

şarkı sözleri ​ေအးျမတ္​သူ​ေစာက္​ဖုတ္​
Under The Weather - Sun Salute

Under The Weather - Sun Salute

So I have come here -- to eat the worries from your heart -- and if you're prepared -- I'll rip your troubles all apart -- I know your getting sleepy -- you look so peaceful in your bed -- I know you'll soon forgive me -- You are so pretty when you're dead -- -- I think you're lying to be -- [more]

pulsuz telefonuna yukle ​ေအးျမတ္​သူ​ေစာက္​ဖုတ္​
Under The Weather - One More Step

Under The Weather - One More Step

I'm so I'm so wasted -- I can't I can't take it -- Ten lines lines that I've dropped -- One more and I swear that I'll stop -- -- Open your eyes to see the fear I'm hiding -- Open your eyes to see the hate I'm fighting -- Open your eyes to see me laying down the rent -- -- In my world of discontent -- [more]

mp3 search engine ​ေအးျမတ္​သူ​ေစာက္​ဖုတ္​
Under Eden - Zealot

Under Eden - Zealot

Zealot, extreme believer, -- That your cause is just. -- Reading between the lines -- On weapons of distrust. -- Spoken words are ammunition -- For the martyr heart. -- Twist the meaning, -- Righteous seeming, -- Shape your endless war. -- -- [more]

free download and ​ေအးျမတ္​သူ​ေစာက္​ဖုတ္​
Under Eden - Veil Of Twilight

Under Eden - Veil Of Twilight

Raising timeless, silenced voices, -- Summon those on ashen winds. -- The people who in darkness retch -- Awaiting the eternal end. -- -- Maintain the watch in bloodless lust -- Confined in these weak mortal shells -- Walk the world in crimson dusk -- Prey on their misguided young. -- -- [more]

lyrics and watch ​ေအးျမတ္​သူ​ေစာက္​ဖုတ္​
Under Eden - The Savage Circle

Under Eden - The Savage Circle

We've summoned up the suffering -- Sufficient for eternity. -- Never felt before on flesh, -- Like lying in the serpent's rings. -- Infest, corrode and conquer them, -- The thoughts that breed benevolence. -- Desensitize the warning nerves, -- To numb self-preservation sense. -- -- Expressions of their self-awareness, -- [more]

about ​ေအးျမတ္​သူ​ေစာက္​ဖုတ္​
Under Eden - Six Feet Under Eden

Under Eden - Six Feet Under Eden

Six feet under Eden -- Lies the broken bond of -- Stone etched birthright. -- Damning silence -- Choked in human dust. -- -- Petrified in ash of -- Stone gates cast down as the -- Sword of flame drinks deep -- Of traitors' spilling -- [more]

buy premium mp3 ​ေအးျမတ္​သူ​ေစာက္​ဖုတ္​
Under Eden - Seventh Night

Under Eden - Seventh Night

Born out of dust -- Giving flesh to a whim. -- The second son's -- Sacrificial sin. -- -- This mortal span is closing in. -- Prime the next one to begin. -- Eternity is taking seed -- From a sleepless dream. -- This mortal span is closing in" -- [more]

daha fazla ​ေအးျမတ္​သူ​ေစာက္​ဖုတ္​
Under Eden - Most Low Gods

Under Eden - Most Low Gods

Most low gods -- In hushed incantation -- Rising up from the depths of the night. -- Most low gods -- Through greed and through malice -- Are summoned forth to extinguish -- The light. -- -- Human souls are turned -- In worship and fear of the darkness. -- [more]

guzel sözler ​ေအးျမတ္​သူ​ေစာက္​ဖုတ္​
Under Eden - Curse Made Flesh

Under Eden - Curse Made Flesh

Ascension into power, -- Eternal souls in trade, -- Political corruption -- Of the ethnic-cleansing game. -- Domination's madness, -- Insanity the prize. -- Power-hungry ego trap, -- Destruction in disguise. -- -- No stopping this destruction; -- [more]

burada axtar mp3 ​ေအးျမတ္​သူ​ေစာက္​ဖုတ္​