Dünyanın (Ehl-i Kamil Olan) lyrics

Ehl-i kamil olan güşun yetirsin
Eyliyem vasfını dar-ı dünyanın
Kimse bilmez ne zamandan beridir
Bilinmez hikmeti sırrı dünyanın

Sırrı hikmetini bilir yaradan
Bunca insan halkolmuştur turaptan
Bakalım temeli bendi nereden
Temelidir bir gevheri dünyanın

Gevhere hak baktı ab olup aktı
Ol bahir çalkandı köpük bıraktı
Yerler ki halkoldu zamana çıktı
Tamam yedi kattır yeri dünyanın

Yerler ki halkoldu ol vakit gökler
Zemin ki titreşir onu ne eğler
Kudret sahibidir hükmünde bekler
Yerindedir herbir emri dünyanın

Emrine cümlemiz olmuşuz kail
Turabı almaya indi Ezrail
Vermem diye yerler olmadı kail
Çok oldu figanı zarı dünyanın

Zar-ı müşkül oldu vasf-ı hal edem
Onda halkolundu turab-ı alem
Anadan cihana gelende adem
İrşad oldu peygamberi dünyanın

Peygamberin onda neydi atası
İgva veren şeytan idi ötesi
Ol Adem'dir cümlemizin atası
Milleti var ondan beri dünyanın

Beri kaldı yetmiş iki evladı
Evladından nice millet türedi
Ellerine verdi cüzi iradi
Gerek avrat gerek eri dünyanın

Erlerden er idi Hazreti Ali
Muhammet Mustafa sevgili kulu
Nice peygamberler geldi dopdolu
Ol Ahmet'tir bir serveri dünyanın

Zuhur etti iki cihan serveri
Dine davet etti nice küffarı
Çok kafirler ondan çektiler zarı
Ol vakitmiş hoş süruri dünyanın

Sürurla kafire kılıç çaldılar
İrşad oldu din İslamı buldular
Hidayet yetişti dine geldiler
Bazı kaldı bir küffarı dünyanın

Küffar milleti içlerinden seçerler
İgma olup mizanlara uçarlar
Nicesi dünyaya gelip geçerler
Kalmamıştır bir tutarı dünyanın

Tutan yok imiş aşk-ı şaraba
Bunca canlar katılırız turaba
Nice memleketler kaldı haraba
Yıkılmıştır köşk ciharı dünyanın

Çaresiz çekmişiz çok cevr u cefa
Zalim pek çok gelen yoktur insafa
Vallahi kimseye eylemez vefa
Yine yerindedir van dünyanın

Varı olan kimse gitsinler hacca
Varın zekatını versinler aca
Hakka şükredelim her gün her gece
Elbette tükenir ömrü dünyanın

Ömrümüz oldukça hakkı zikreyle
Mevlam yaratmıştır daim şükreyle
Alametler çoktur onu fikreyle
Sakın olmayasın kibri dünyanın

Kibirler hasımı Allah'tır Allah
Bu sözlerim hilaf değildir billahSöyleyen kalmamış hasbeten lillah
Çok türedi hilekarı dünyanın

Hilekar türedi cihan bozuldu
Yalan yere şahadetlik düzüldü
Kalmadı şeriat gitti süzüldü
Yakın oldu ahir şeri dünyanın

Ahir şerden dahi yüzüm gülmedi
Cahiller alimden selam almadı
Yazık olsun büyük küçük kalmadı
Lezzeti yok bundan geri dünyanın

Geri dönmek gece gündüz düş oldu
Bundan sonra ömür sürmek boş oldu
Günden güne noksan yazı kış oldu
Değil imiş hoş süruri dünyanın

Süruri kalmadı tarihler doldu
Zaman ahir oldu miktarın buldu
Nice Süleymanlar cihana geldi
Vefasın' görmedi biri dünyanın

Birbirine mahlukat kalma kaldadır
Adalet kalmamış zalim eldedir
Kahpe felek nicesini aldadır
Yoğumuş namusu arı dünyanın

Ar kalmadı zahir oldu alamet
Elimizden geçti nice melamet
Tarih doldu yakın oldu kıyamet
Ol vakitten döndü devri dünyanın

Devri döner nası alır vesvese
Gökten iner ol dem Hazreti İsa
Deccal'ı huruca vuran da asa
İsa olur bir hünkarı dünyanın

Hünkar olur adaleti hoş olur
Yecüc Mecüc gelir çok savaş olur
Zerre kalmaz bir saatte nüş olur
Kesilir ırmağı bahri dünyanın

Bahri Yecüc ile Mecüc içerler
Vade tamam olup cümle göçerler
Ay ile gün arş altına geçerler
Ziya vermez şems kameri dünyanın

Kamer ziya vermez çöker zulumat
Kemalini bulur her bir alamet
Hak emri'le ol dem kopar kıyamet
Haçan ki çalınır süri dünyanın

Sür çalınır cümle ruhlar çekilir
İkincide bir kat yerler sökülür
Gökler pare pare olur dökülür
Dahi kalmaz bir eseri dünyanın

Bir eseri kalmaz tarumar olur
Ol vakitte kırk yıl virane kalır
Ahir sürde cümle ruhlar çekilir
Ol vakit sual olur cevri dünyanın

Cevr'ile ol emelimiz sorulur
Cümle dava ol divanda görülür
Hayr u şer tartılır nizam kurulur
Beyan olur günahkarı dünyanın

Günahkardan salih kulu seçerler
İgma olup mizanlara uçarlar
Ol vakitte liva ül hamd açarlar
Ol vakit tükenir kahrı dünyanın

Kahırlar tükenir gideriz ordan
Emel bağım açar ol gam-ı merdan
Ol huriler el ederler kabirden
Yüzlerin ziyası şems u kamerden

Dişleri inciden dihanı durdan
Köşkü sarayları yakut zeburdan
Bin bir vasfeylesem tükenmez dilden
Der Şamili ahir zamana geldik

Share:

Aşık Şamili other songs