dolya vor arginal lyric results

Eyyub Yaqubov - Dolya
Bakiliyam siz mene el vurmayin Nesheliyem kayfimi sindirmayin Cekmirem siqar siqareti tenbeki Ay mamacan erkek cekirem tolko Baki Kazbeki Cekmirem siqar siqareti tenbeki Ade erkek cekirem tolko B...