Özlem Ay - Lanet Olsun

Alsikanlik yaptin beni sana
Kul kole oldum sevdana
Bagladin beni sana
Beni sana Baglayana
Lanet Olsun

Bagladin beni sana
Beni sana Baglayana
Lanet Olsun

Lanet Olsun sevdana lanet
Lanet Olsun askim lanet
Ugruna baglandim yandim
Ugrunda yanana Lanet Olsun

Lanet Olsun sevdana lanet
Lanet Olsun askim lanet
Ugruna baglandim yandim
Ugrunda yanana Lanet Olsun
Date: 07.07.2018      View: 136