Dimmu Borgir - For All Tid

1. Det Nye Riket

Vart hat skal vinne.
Var ondskap skal gro.
A feste seg i unge sjeler.

Den siste krig skal vi vinne,
og de godes blod skal falle som regn.
Deres korte sjeler skal samles.

Vi skal ra de over kaos og evig natt.
Vi skal glemme de kvinnelig vikante modre,
og utslette alt.

Et rike skal reiset seg,
i asken av brennte hjem,
det er kun en herre hersker,
vi heller deg Satan de sterkes konge.

Din tid er kommet.

[English translation:]

[The New Kingdom]

Our hate shall win
Our evil shall grow
To fix itself in young souls
The final war shall we win
And the blood of the good shall fall as rain
Their short souls shall be gathered together
We shall reign over chaos and everlasting night.
We shall forget the womanly weak small mother
And end all
A kingdom shall raise itself
In the ash of burned homeland
There is only one master ruler
We pay tribute to you Satan the king of the strong
Your time is has come


2. Under Korpens Vinger3. Over Bieknede Blaner Till Dommedag

Langt om lenge det stormens blest
slar tidevannets sprekninger
slar hav pa en skatt
har snart alle skogstjern frosset
og snoen dekker en fjelltopp

Stripels kriger traust han var
som satte sitt mot i gammel tid
vandrer hen til dodoy skar etter sin bane
storgildt strid

Bleser bleknede blaners land
overforlatt og dunkel jord
og bra for fedre som har seiret
norskehavets skumrings fjord

Reisen gjennom dimmen er gra
for meg er den et skall av forfars liv

blesne blekne blaner fjell
inn i en gravendt natt
jeg reiser over bleknede blaners fjell
og her i morket er jeg forlatt

Snart har sno tynget hver en grend
snart har kong vinter beseiret jord
her hvor en gang de gamle falt i marken
for a legge den ode oy
og gjore den ren

Over bleknede blaners fjell
jeg drar i dens dunkle morkmanns ord
over land hvor fedres kamp har seiret
hvor vikingsverd satte tydelig spor

[English translation:]

[Over Fading Blue-Horizon Until Judgement Day]

Long in length the storm`s blast wind
Strikes tidewaters` ??
Strikes ocean over a treasure
Has quickly all forest-ponds frozen
And the snow covers a mountaintop
Soldier strong he was
Who sat unafraid in old days
Wanders to death-island chasm after his pure honourable conflict
Faded blue-horizon`s land
Deserted and black earth
And good for forefathers who have ruled
The Norwegian ocean`s dusk`s fjord
The trip through dusk is grey
For me is it a shell of forefathers` lives
Fade blue mountains on the horizon
Into a turned-grey night
Travel over fading blue-horizon`s mountains
And here in darkness I am deserted
Quickly has snow oppressed every bough
Quickly has king winter conquered earth
Here where once the old fell in the field in battle
In order to lay the island to waste
And make it clean
Over fading blue-horizon`s mountain
T avel in its dark dark-man`s word
Over land where forefathers` battle has conquered
Where Viking-sword sat plainly in sight


4. Stien

Svunne tider pajotuns vei
Der over hoye klipper og fjell
Har merket den med stov og aske
Fra dengang alders hirder
Vandret pa disse kanter

Her gandviks bergtroll trampet frem
I ondt og strrt et tussefolge
Hvor ferdafolk fant stor en visdom
Om landets skogsliv og morke sider
Her pa stien som bukter seg uendelig frem
Mellom berg hvor de vanskelig fremdeles
Kan oynes i horisonten

Sa storslatt det ma ha v?rt
Og speide ut over alt dette
Og a vandre sa alene og fri
En hostkveld i en kald og lett take
Slik som mange for meg har opplevd
Og som mange for meg ha verdsatt

Men minner blir glemt av tidens gang
Og lite er her som det engang var
Her som ellers har blader visnet
Men falt ned pa en forfallen jord
Hvor drommer og liv har dodd ut

Men kanskje bak en stien
Eller bak en gammel busk
Sitter fortsatt.....hmm
Og venter?

[English translation:]

Forgotten times on Jotuns path
There over high cliffs and mountains
Has marked it with dust and ashes
From when Alders` herds wandered these grounds.
Here Gandviks Cave trolls stamped forth
In an evil and large goblin-herd
Where rangers found a big wisdom
About the lands forest-life and dark sides
Here on the path who creeps eternally forth
Between banks where they difficult still
Can be seen in the horizon
So great it must have been
To look out over all this And to wander so alone and free
An autumn evening in cold and ligh
Date: 28.09.2018      View: 156