Surya Mantra lyrics

[Sanskrit]

Om

Bhur Bhuva Svaha
Tat Savitur Varenyam

Bhargo Devasya Dheemahi
Dhi Yo Yonah Prachodayat

Share:

Naakhum other songs