• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundİstanbul Yöresi Türküleri - Kamer Faslı

İstanbul Yöresi Türküleri
On iki aydır bir sene
Lütf-i Hudayı bilsene
Bir ayımız otuz gündür
Bir bir sayam dinlesene

İlk gecesi hayl olur
İkincisi hilal olur
Üçüncüsü nuru artar
Dördüncüsü melal olur

Beşincide benzer yaye
Altıncıda artar maye
Yedinci gice fer verir
Sekizincide bak Aye

Dokuzuncu gice rana
Onuncu gicede ziyba
On birinci gice verir
Aleme nur ile ziya

On ikide şulelenir
On üçünde ziyalanır
On dördünde eydur nuri
On beşinci bedirlenir

On altıda bulur noksan
On yedinci gice yeksan
On sekizde ay eksilir
Kudretine baksın insan

On dokuzda gice doğar
Gör yirmide nice doğarBir yıldızı dahi vardır
Ay ile bilece doğar

Hem olunca yirmi biri
Az olur kamerin feri
Gice yarısında doğar
Kıl yirmi ikide seyri

Yirmi üçte ayrılur
İki uçları sivrilür
Yirmi dörtte ziyası az
Hükm-ü Hüdadır dürlür

Yirmi beşte az olur nur
Yirmi altıda gider bu nur
Yirmi yedide cana
Ziyası da noksan bulur

Yirmi sekiz yine hilal
Arz eder seherden cemal
Ey benim ağa efendim
Yirmi dokuz hayal meyal

Doğmaz otuzuncu gice
Gör kudret-i Hakkı nice
Arkada kalır eski ay
Böyle emretmiş ol yüce

Bir ayı tekmil eyledik
Her gicesin bir bir didik
Bahşişi olsun lütf ü kerem
Sözü tamamen söyledik

Download MP3

Share:

İstanbul Yöresi Türküleri - other songs