Result AVARA QAQAŞ Saka Derya ft Shaiq Seda Hi Haha Ha 2013