• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • background1111 search results

Maryla Rodowicz - Nie Przepraszam Za Nic

Maryla Rodowicz - Nie Przepraszam Za Nic

Czy to moїna aї tak -- Czy to moїna aї tak kochaж Ciebie -- Byж jak zraniony ptak -- Dla miіoњci tej aї zgubiж siebie -- -- To nic, to nic -- To gra w ktуr№ grasz -- A wynik jej -- Dawno znasz -- -- [more]

another video 1111
Maryla Rodowicz - Dobranoc Panowie

Maryla Rodowicz - Dobranoc Panowie

Juї cienie siк wіуcz№ wњrуd jeїyn -- Wygl№daj№ legendy spod pierzyn -- Juї noc, juї noc, juї noc -- -- Moїesz zamkn№ж swуj dzienny teatrzyk -- Nikt na ciebie nie patrzy, nie patrzy -- Juї noc, juї noc, juї noc -- -- Dobranoc panowie, dobranoc -- Obr№czki na szczкњcie, pchіy na noc -- [more]

bedava mobile indir 1111
Anna Maria Jopek - Me Jedyne Niebo

Anna Maria Jopek - Me Jedyne Niebo

Ja wiem, їe zabraknie sіуw -- Ale mimo to chcк poїegnaж siк -- Pomyњl, їe dana byіa nam -- Tkliwoњж, ktуra trwa -- Dіuїej niї jedno їycie -- -- Choж nie obiecujк Ci -- Ze powrуcк tu -- By znуw -- Dotkn№ж Twoich ust -- [more]

different search 1111
Maryla Rodowicz - Nietakt

Maryla Rodowicz - Nietakt

No i co? no i pstro, -- i nie ma o czym gadaж. -- Coњ byіo, siк zmyіo, -- ja za to odpowiadam. -- -- Nie wiem nic i wiedzieж nie chcк, -- wszystko sobie waїк lekce. -- Niepotrzebne odrzucam, -- jak skуrkк pomaraсczy. -- Juї nie taсczк, nie taсczк. -- [more]

about 1111
Maryla Rodowicz - Idioci

Maryla Rodowicz - Idioci

Chodzi sobie Baj po њcianie, -- chodz№ sobie rуїne panie. -- I gуrnicy, i hutnicy, -- i zwyczajni bezboїnicy. -- Nawet bardzo mіody jeї - chodzi teї. -- -- Chodzi Polak na wуdeczkк. -- Chodzi Basia het, nad rzeczkк. -- I turyњci z Ameryki, -- i dawniejsze bolszewiki. -- [more]

mp3 download 1111
Maanam - Samotna Rzeka

Maanam - Samotna Rzeka

Czasami nie wiem -- Co ze sob№ zrobiж jesteњ zawsze a to -- Naprawdк mi szkodzi -- -- Sіуw brak a zreszt№ -- Sіуw jest i tak za duїo -- Te same sytuacje -- Tak nuї№ nuї№ nuї№ -- -- Zostaw mnie sam№ -- [more]

lyrics 1111
Anna Maria Jopek - Poca

Anna Maria Jopek - Poca

Wrуciіy dziњ do mnie nad ranem -- Jak z nieba zgubione jaskуіki. -- Na dіug№ niepamiкж skazane. -- Nasze dawne, zabawne pocaіunki. -- Te z nad rzeczki, te z і№ki, te z lasu, -- Te pospieszne bo nie masz juї czasu. -- Te gor№ce zdyszane i te senne nad ranem. -- Te liryczne i њliczne i pornograficzne. -- Te kradzione od їony i te kіamstwem sіodzone. -- Tamte z klatki schodowej i z windy. -- [more]

of mp3 files 1111
Maryla Rodowicz - Gimnastyka

Maryla Rodowicz - Gimnastyka

Pieњс do boju nas zagrzewa, -- ciкїkie oko siк odmyka. -- Usta milcz№, dusza њpiewa - gimnastyka. -- Usta milcz№, dusza њpiewa - gimnastyka. -- -- Otwуrz okno, zamknij paszczк, -- zaіуї trampki, zrzuж bambosze. -- Platfus z radio w іapki plaszcze, -- rуwno proszк. -- Platfus z radio w іapki plaszcze, -- [more]

clips download this 1111
Myslovitz - Krakw

Myslovitz - Krakw

Krakуw -- -- Krakуw jeszcze nigdy tak jak dziњ -- Nie miaі w sobie takiej siіy i -- Moїe to ten deszcz -- Moїe przez tк mgік -- Moїe to mуj nastrуj -- Ale w kaїdej twarzy ci№gle -- Widzк Ciк -- -- [more]

indirmeden izle 1111
Maanam - Mama

Maanam - Mama

Czy warto pytam najpierw siebie -- zanim wstanк i koіdrк odrzucк -- Nim otworzк okno i na њwiat popatrzк -- Јatwe pytanie lecz trudna odpowiedџ -- -- Najproњciej їyje siк w marzeniach -- Na podobieсstwo swego њwiata -- Tu bуg istnieje patrzy jak przyjaciel -- A zіo jest milczkiem w gіowie ptaka -- -- [more]

global search lyrics 1111
Maryla Rodowicz - Ludzkie Gadanie

Maryla Rodowicz - Ludzkie Gadanie

Gdzie diabeі "dobranoc" mуwi do ciotki, -- gdzie w cichej niezgodzie przyszіo nam їyж, -- na piecu gdzieњ mieszkaj№ plotki, -- wychodz№ na њwiat, gdy chce im siк piж... -- -- Niewiele im trzeba - їywi№ siк nami, -- szczкњliw№ miіoњci№, pіaczem i snem. -- Zwyczajnie - ot, przychodz№ drzwiami, -- pospieszne jak dym i lotne jak cieс. -- -- [more]

mp3 search engine 1111
Maanam - Agresywne Lato

Maanam - Agresywne Lato

To byіo agresywne lato -- Chmury z caіego zebraіy siк њwiata -- To co siк mierzy caіkiem innym czasem -- Daіo siк poznaж za wczoraj i za teraz -- -- Gin№cy na oњlep szuka ocalenia -- Sіoсce schowaіo siк daleko w gniewie -- Nie kochamy tego co miіoњci warte -- Nie kochamy juї nawet nawet siebie -- -- [more]

about 1111
Anna Maria Jopek - Bia

Anna Maria Jopek - Bia

Biaіe їagle dni, -- Czarne їagle dni -- Miedzy nimi ty -- W dali... -- -- Powiedz wiatrom zіym -- Їe nad іуїkiem mym -- Lampa siк co noc pali -- -- I Twoja twarz -- [more]

şarkı sözleri 1111
Maryla Rodowicz - I Co I Co

Maryla Rodowicz - I Co I Co

Tamten wieczуr wci№ї pamiкtam jak zjawisko. -- Wokуі byіo maіo њwiatіa, duїo wina. -- Kiedy podszedі do mnie blisko, bardzo blisko, -- pomyњlaіam - caіkiem nieџle siк zaczyna. -- -- Na pocz№tek coњ powiedziaі niezbyt jasno, -- їe przeprasza, їe dziњ jego imieniny -- i їe moїe mi pokazaж noc№ miasto. -- Fakt. Na miasto nabieraj№ siк dziewczyny. -- -- [more]

movies 1111
Maanam - Jedyne Prawdziwe Tango Maanam

Maanam - Jedyne Prawdziwe Tango Maanam

Nadeszіa w koсcu taka chwila -- Їe cios za ciosem pada -- Skulona w wielkiej siedzк ciszy -- Kat wiernie kaїdy oddech liczy -- -- Jednak oddycham jednak їyjк -- Choж њmierж spokojnie kaptur szyje -- Czai siк w myњlach czai w sіowach -- Cicha cierpliwa zawsze gotowa -- -- [more]

MP3 audio search 1111
Maanam - Totalne Milczenie

Maanam - Totalne Milczenie

Przychodzк do was -- Z obrzeїy, z pуіњwiata -- Dyszк odraz№ -- Do їycia bez zasad -- Dyszк milczeniem -- Co m№ wњciekіoњж tіumi -- I krzyczк krzykiem -- Co wywraca trumny -- -- Sk№pana w sіawie -- [more]

MP3 audio search 1111
Maryla Rodowicz - Ciupaga I Tam-tam

Maryla Rodowicz - Ciupaga I Tam-tam

A byіa raz Murzynka miіa, -- pos№g z czarnej skaіy, -- co w Dunajcu Czarnym їyіa, -- Stach Bachleda w Biaіym. -- -- Cosik braіo ich ku sobie, -- wziкli na odwagк, -- ona jemu daіa tam-tam, -- a on jej ciupagк. -- -- [more]

guzel sözler 1111
Maanam - 1984

Maanam - 1984

Pokazaіeњ mi drzwi -- Choж wiedziaіeњ їe tam nie ma nic -- Prуcz chіodnych bladych dni -- Nie ma nic nie ma nic nie ma nic -- -- I popychaіeњ mnie leciutko -- Mуwiіeњ idџ kochanie -- Szczкњcie jest blisko bardzo blisko -- Przejdџ przez niebieskie otchіanie -- -- [more]

burada axtar mp3 1111
Maanam - Nowy Przewodnik

Maanam - Nowy Przewodnik

Ja mam chleb -- Ty masz miкso -- On ma wino -- -- My mamy wiњnie -- Wy macie czereњnie -- Oni maj№ morwy -- -- Ty miaіeњ cytryny -- Ja miaіam orzechy -- [more]

global search mp3 1111
Maryla Rodowicz - Dworzec

Maryla Rodowicz - Dworzec

Do..do..do dobry Boїe -- Spуjrz na te mgіy -- To jest dworzec -- Tutaj siк њpi -- Tu ospale -- Pіyn№ dni -- -- A te maіe -- A te maіe - to s№ my! -- -- [more]

buy premium mp3 1111

Let's search like this:

cougars amp kittens 5 heather s amp jody w 1111 cougars amp kittens 5 bella b amp tanya t 1111 эллай 1111