• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundសិចខ្មែvideosរចុយសុខពិសី 100%:O(mo) search results

Gaziantep Yöresi Türküleri - Antep Senin (Antep Övmesi)

Gaziantep Yöresi Türküleri - Antep Senin (Antep Övmesi)

Ta ezelden taşkındır -- Sellerin Antep senin -- Aşıkları müjdeler -- Yellerin Antep senin -- -- Kumruların ötüşür -- Yanar yürek tutuşur -- Bahar gelir kokuşur -- Güllerin Antep senin -- -- [more]

get lyrics សិចខ្មែvideosរចុយសុខពិសី youtube izle 100%:O(mo)
Gaziantep Yöresi Türküleri - Antep Müdafa Türküsü 4

Gaziantep Yöresi Türküleri - Antep Müdafa Türküsü 4

Karayılan der ki harbe tutuşak -- Kilis yollarından kelle getirek -- Fransız adını birden batırak -- Neylemeli Aslan Molla vuruldu -- -- Fransız topları leyleğe vurdu -- Salladı salladı Antep'e vurdu -- Yılan bey uğruna bekçi mi durdu -- Neylemeli Aslan Molla vuruldu -- -- [more]

clips download this សិចខ្មែvideosរចុយសុខពិសី download watch 100%:O(mo)
Gaziantep Yöresi Türküleri - Antep Müdafa Türküsü 3

Gaziantep Yöresi Türküleri - Antep Müdafa Türküsü 3

Karayılan der ki harbe oturak -- Kilis yollarından kelle getirek -- Fransız adını bütün kaldırak -- Neylemeli Aslan Mulla vuruldu -- -- Fransız topları leyleğe vurdu -- Salladı salladı Antebe vurdu -- Yılan bey uğruna bekçi mi durdu -- Neylemeli Aslan Mulla vuruldu -- -- [more]

indirmeden izle សិចខ្មែvideosរចុយសុខពិសី download more 100%:O(mo)
Gaziantep Yöresi Türküleri - Antep Müdafa Türküsü 2

Gaziantep Yöresi Türküleri - Antep Müdafa Türküsü 2

Atına binmiş de elinde dizgin -- Vardığı cephede hiç vermez bozgun -- Çeteler içinde yılanım azgın -- -- Vurun Antepliler namus günüdür -- Vurun Antepliler kavga günüdür -- -- Sürerim sürerim gitmez kadanım -- Fransız kurşunu değmez adama -- Benden selam olsun nazlı anama -- [more]

buy premium mp3 សិចខ្មែvideosរចុយសុខពិសី buy premium mp3 100%:O(mo)
Gaziantep Yöresi Türküleri - Antep Müdafa Türküsü 1

Gaziantep Yöresi Türküleri - Antep Müdafa Türküsü 1

Kara imiş şu Antep'in yazısı -- Meleşmiyor koyun ilen kuzusu -- Ana baba bacı kardaş acısı -- -- Nerde benim sarı güllü bağlarım -- Antep diye hazin hazin ağlarım -- -- Fransızlar her taraftan geldiler -- Top sesinden çocuklar da öldüler -- Çok gelinler evde yalnız kaldılar -- [more]

world video clips សិចខ្មែvideosរចុយសុខពិសី clips download this 100%:O(mo)
Gaziantep Yöresi Türküleri - Annamdan Doğdum Da Geldim

Gaziantep Yöresi Türküleri - Annamdan Doğdum Da Geldim

Annamdan doğdum da geldim cihana -- Kır ata bindim de döndüm şahana -- Acel yeterse de kurşun bize mahana -- (aman) Çiçeğim uy uy giderken gördüm -- -- Kimimiz mulla da aman kimimiz hacı -- Cümlemiz de daim Hakk'a duacı -- Aman doktor sen tez getir ilacı -- (aman) Çiçeğim uy uy giderken gördüm -- -- [more]

şarkı sözleri សិចខ្មែvideosរចុយសុខពិសី bedava mobile indir 100%:O(mo)
Gaziantep Yöresi Türküleri - Anama Söyleyin Damda Yatmasın

Gaziantep Yöresi Türküleri - Anama Söyleyin Damda Yatmasın

Anama söyleyin damda yatmasın -- Çuha şalvarına uçkur takmasın -- Yavrum Şahin gelir diye yola bakmasın -- -- Vurun Antepliler vurun namus günüdür -- Vurun Türk uşağı vurun namus günüdür -- -- Sürerim sürerim gitmez kadana -- Düşmanım kurşunu değmez adama -- Kara haberimi verin babama -- [more]

another clips សិចខ្មែvideosរចុយសុខពិសី mahnı sözü 100%:O(mo)
Gaziantep Yöresi Türküleri - Allı Da Yemenim

Gaziantep Yöresi Türküleri - Allı Da Yemenim

(Koro) -- Allı da yemenim şina nina nay -- Pullu da yemenim nay nini nay -- -- (Solo) -- Yemenimin yeşili -- Ben kaybettim eşimi -- -- (Koro) -- Allı da yemenim şina nina nay -- [more]

download more សិចខ្មែvideosរចុយសុខពិសី - click here 100%:O(mo)
Gaziantep Yöresi Türküleri - Ağıt (Yavrumu Vuranlar)

Gaziantep Yöresi Türküleri - Ağıt (Yavrumu Vuranlar)

Yavrumu vuranlar da aney -- Ataşta yana -- Kuruya kolları da aney -- Mum gibi söne -- Uyan yavrum uyan da aney aney aney aney -- Gör ne haldayım aney aney aney -- -- Yavrumu vurdular da aney -- Karşı bayırda -- Beyaz kollarını da sermiş aney -- [more]

movies សិចខ្មែvideosរចុយសុខពិសី free watch video 100%:O(mo)
Gaziantep Yöresi Türküleri - Acem Kızı (Yok Mu)

Gaziantep Yöresi Türküleri - Acem Kızı (Yok Mu)

Hey Acem gızı -- Buyur efendim -- Boyların görem alayım seni -- Boyların görem sarayım seni -- Boylarım görüp neyliyen beni -- Selvi de söğüt gördüğün yok mu -- -- Hey Acem gızı -- Buyur efendim -- Ağzını görem alayım seni -- [more]

another mp3 សិចខ្មែvideosរចុយសុខពិសី another lyrics 100%:O(mo)

Let's search like this:

សិចខ្មែររ រឿងសិចថៃ100% សិចថៃ សិចចុយSex CenSex Hong Kong សិចចិន10 សិចwwwចុយ រឿងសិចវាតណាម សិចឆ្កែចុយ រឿងសិចថែ សិចខ្មែរចុយសុខពិសី សិុយួន សិច ឆ្កែចុយ សិចវៀតណាម សិចវីឌីអូ សិចខ្មែសុខពិសីចុយ រឿងសិច ​ សិតថៃ សិចចុយគ្នា រឿងសិច100%សិចចុយ http:cicibizview?id=USA សិចសុកពីសីាិច