• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundរឿងសិចខ្មែរ សុពិសី10សិច search results

Kibariye - Elhamdülillah

Kibariye - Elhamdülillah

bizler canız inasınız illah -- doyduk derde elhemdülillah -- geçti yıllar kendi kendine -- ektiklerin günahtır valla -- -- ne dedimde darıldın bana -- ben affetsem affetmez allah -- doyduk doyduk aşka doyduk -- doyduk doyduk derde doyduk -- kalktık içtik elhemdülillah -- [more]

listen mp3 រឿងសិចខ្មែរ this search open សុពិសី10សិច
Kibariye - İki Gözüm İki Çeşme

Kibariye - İki Gözüm İki Çeşme

Esme rüzgar deli deli -- Aklım başımda değil -- -- Bu gidişle benim sonum -- Galiba belli değil -- -- İki gözüm iki çeşme -- Yanaklarım ıslanır -- -- Bu gidişle deli gönlüm -- [more]

burada axtar mp3 រឿងសិចខ្មែរ free watch video សុពិសី10សិច
Kibariye - Vazgeçtim

Kibariye - Vazgeçtim

Affet beni çok yorgunum -- Gözyaşlarım senden fazla -- Bir yangının ortasına -- -- Yürüyorum karanlığa -- Vazgeçtim sevgilim -- Her şeyden vazgeçtim -- -- Acılar giydim üstüne -- Gönül verdim -- [more]

free download and រឿងសិចខ្មែរ bedava indir សុពិសី10សិច
Kibariye - Gönlüm Senindir

Kibariye - Gönlüm Senindir

Bana ceza verseler inan yeridir -- Biliyorum dönemem hata benimdir -- Şunu bil ki deli gönlüm senindir -- -- -- -- -- -- -- -- [more]

other lyrics រឿងសិចខ្មែរ global search video សុពិសី10សិច
Kibariye - Tutsak

Kibariye - Tutsak

Anladım çok ağladım -- Bekledim gecelerce -- Sevdim ama suçlu gibi -- Düşürdün cehenneme -- Bana sen yasaksın sana ben,ben tutsak -- -- Anladım çok ağladım -- Bekledim gecelerce -- Sevdim ama suçlu gibi -- Düşürdün cehenneme -- [more]

music player រឿងសិចខ្មែរ hemen indir សុពិសី10សិច
Kibariye - Kar Yağıyor

Kibariye - Kar Yağıyor

Hava çelik bir ustura gibi -- Dışarda kar yağıyor -- Zemherinin en acımasız günleri -- Dışarda -- Öyle masallardaki gibi incecikten -- Ya da lapa lapa değil -- Döne döne -- Buram buram -- Dışarda kar yağıyor -- Hava ustura gibi soğuk -- [more]

download music រឿងសិចខ្មែរ mahnı sözü សុពិសី10សិច
Kibariye - Vur Gitsin Beni

Kibariye - Vur Gitsin Beni

Benden sevgi değil canımı istesen -- Boynum kıldan ince vur gitsin beni -- Ömrüm hep kış oldu bahar ne gezer -- Soldu çiçelerim kır gitsin beni -- Soldu çiçelerim yol gitsin beni -- -- Kimler bırakıpta beni terk etmedi ki -- Sende bir kenara at gitsin beni -- -- Her gelen yakıpta kavurdu beni -- [more]

global search video រឿងសិចខ្មែរ lyrics សុពិសី10សិច
Kibariye - Sevda Değil

Kibariye - Sevda Değil

Bir şafaktan bir şafağa -- Bir akşamdan bir akşama -- -- Merhaba demeden daha -- Bu gitmeler gitmek değil -- -- Eğil salkım söğüt eğil -- Bu benimki sevda değil -- -- Eğil yağmur rüzgar eğil -- [more]

burada axtar mp3 រឿងសិចខ្មែរ şarkı sözleri សុពិសី10សិច
Kibariye - Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam

Kibariye - Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam

Bu sevdanın yollarında -- Sana dogru yuruyorum -- Herseyi göze almışım -- Hiç bir seyden korkmuyorum -- -- Başa ne gelirse gelsin -- Benım tek tek hedefim sensin -- Bütün dünya alem bilsin -- Yüregimde kor bu sevda -- -- [more]

Search for millions រឿងសិចខ្មែរ şarkı sözleri សុពិសី10សិច
Kibariye - Sorma

Kibariye - Sorma

Gün ağarınca boynum bükülür -- Dalarım uzaklara gönlüm sıkılır -- Gün ağarınca boynum bükülür -- -- Dalarım uzaklara gönlüm sıkılır -- -- Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim -- Sorma yangınlardayım zaman zaman -- -- Sorma utanırım, sorma söyleyemem -- [more]

music search engines រឿងសិចខ្មែរ mp3 search engine សុពិសី10សិច

Let's search like this:

ក្មេងស្រីអាយុ១៥ឆ្នាំ រឿងសិចយួន2017 សិចចុយSEX IXNXxសិចថៃច់យNDIAសិចថៃ សិចខែ�A សិចក្?េង រឿងសិចចុយខ្មែរ សិចខ្មែvideosរចុយសុខពិសី 100%:O(mo)i រឿង‌ចុយឡាវ រឿងសិចចុយ100% រឿងសិចខែន រឿងសិចសាហាវ201៧ រៀឺងសិចថៃ សុខពិសីSEX JAPON រឿងសិចជប៉ិន រឿងស៉ិច រើងសិច100% vido សិចចុយគា រឿងសិចសុខពិសី100សិច សិចចុយ សិចចុយ100