• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundរឿងសិចខ្មែរ សុពិសី10សិច search results

Sabahat Akkiraz - Türkü Hayattır

Sabahat Akkiraz - Türkü Hayattır

Hazin hazin esen gece yelleri -- Bu ağır kış yaz olsun da geleyim -- Sevdiğimin pek müşküldür halleri -- Küskün gönlüm haz olsun da geleyim -- -- Bad-ı saba yare söyle cevabı -- Aşık ma'şukunu arzular, tabi -- Dar günde yetişir Hızır-ı Nebi -- İniş yokuş düz olsun da geleyim -- -- [more]

free download and រឿងសិចខ្មែរ global search mp3 សុពិសី10សិច
Sabahat Akkiraz - Ben

Sabahat Akkiraz - Ben

Geldim gidiyorum yalan dünya'dan -- Ne yapsam bahtiyar olamadım ben -- Maşakkat deryası olan dünya'dan -- Erenler kabına dolamadım ben -- Erenler kabına dolamadım ben -- -- "Herkes ettiğini biçiyor" dendi -- Yüzsüz karşısında güçsüz efendim -- Hırsız zevk-i sefa sürdü eğlendi -- Felekten bir gece çalamadım ben -- [more]

find all of រឿងសិចខ្មែរ pulsuz telefonuna yukle សុពិសី10សិច
Sabahat Akkiraz - Melul Mahzun

Sabahat Akkiraz - Melul Mahzun

Yar aşkıyla melül mahzun gezerdim -- Gülşen bahçesine düştü yolumuz -- Şekerler içinde şerbet ezerdim -- Ayrılık elinden müşkül halımız -- -- Horosan elleri gezdim bir zaman -- Nergiz göllerinde yüzdüm bir zaman -- Şehriban şehrinde tozdum bir zaman -- Şimdi kırılmıştır kanadımız kolumuz -- -- [more]

mahnı sözü រឿងសិចខ្មែរ - click here សុពិសី10សិច
Sabahat Akkiraz - Çare Ne

Sabahat Akkiraz - Çare Ne

Takdir Allah'tandır budur nasibim -- Az vermiş ki çok istesem ne çare -- Buymuş nasibim budur kısmetim -- Bülbül gibi zar eylesem çare ne -- -- Gam gasavet yuva yaptı sineme -- Kahır gömleğini giydim eynime -- Perişanlık düştü garip gönlüme -- Türlü türlü aşk bağlasam çare ne -- -- [more]

- click here រឿងសិចខ្មែរ more សុពិសី10សិច
Sabahat Akkiraz - Güzelleri

Sabahat Akkiraz - Güzelleri

Yaz olur ezme ezerler -- Çıkar kalada gezerler -- Ağ gerdana gül dizerler -- Hasankala güzelleri -- -- Güzelleri güzelleri -- Horasanın güzelleri -- -- Evleri var ara ara -- Kızları var kara kara -- [more]

Its free download រឿងសិចខ្មែរ of mp3 files សុពិសី10សិច
Sabahat Akkiraz - Sabah Güneşi Doğmuş

Sabahat Akkiraz - Sabah Güneşi Doğmuş

Bir çinik buğday verdim -- Ezmalı tabancıya -- Çok mu yattın uykuya -- Çaldırdın yabancıya -- -- Ellere yar ellere -- Senide vermem ellere -- Niceki canım sağdır -- Girmem kara yellere -- -- [more]

mobilden izle bedava រឿងសិចខ្មែរ bedava indir សុពិសី10សិច
Sabahat Akkiraz - Narini Hey Nar

Sabahat Akkiraz - Narini Hey Nar

Ay doğa sini sini -- Sevmişem birisini -- Cellat boynumu vursa -- Söylemem doğrusunu -- -- Ay doğar ağaçlara -- Gölge düşer taşlara -- Can kurban canım kurban -- Alnındaki kaşlara -- -- [more]

download watch រឿងសិចខ្មែរ movies សុពិសី10សិច
Sabahat Akkiraz - Yine Gam Yükünün Tüccarı Geldi

Sabahat Akkiraz - Yine Gam Yükünün Tüccarı Geldi

Yine gam yükünün tüccarı geldi -- Çekemem bu derdi bölek seninle -- Derdim beşyüz iken bi beşyüz oldu -- Çekemem bu derdi de Haydar bölek seninle -- -- Seherde okunur allahu ekber -- Hışmından titrer ol bab-ı ekber -- Salmanın carına yetişen haydar -- Çekemem bu derdi de Haydar bölek seninle -- -- [more]

buy premium mp3 រឿងសិចខ្មែរ another clips សុពិសី10សិច
Sabahat Akkiraz - Benim Gibi Günahkara

Sabahat Akkiraz - Benim Gibi Günahkara

Benim gibi günahkara -- Eren Muhammet Alidir -- Bu dünyanın her ahvalin -- Gören Muhammed Alidir -- -- Yar Ali Ali nur Ali Ali -- Pir Ali Ali şah Ali Ali -- -- Muhammettir sırrı Allah -- Alidir hem keremullah -- [more]

download music រឿងសិចខ្មែរ Search for millions សុពិសី10សិច
Sabahat Akkiraz - Kör Kader

Sabahat Akkiraz - Kör Kader

Gökteki yıldızı sayan olur mu -- Benim gibi yare yanan olur mu -- Benim buralarda garip kaldığım -- Acep gider yare ayan olur mu -- -- Gökteki yıldızın üçü piyade -- Yaşım küçük ama derdim ziyade -- Niye öyle melül mahsun durursun -- Anan dahi sevmez benden ziyade -- -- [more]

global search video រឿងសិចខ្មែរ another search សុពិសី10សិច

Let's search like this:

រឿងសិចសុខពិសីមួយ100សិច រឿងសិចខ្មែរ តារា សិចចុយkhmer រឿងសិច100%សិចចុយ សិចខ្មែរចុយxxx សិច់ រឿងសិចសុកពីសី សិចលាយ រឿងសិចវៀតណាម រឿងសិចសុខពីសី សិចwwwចុយ សិចខ្មែរសុខពិសី រឿងសិច េ័ខ្�?រ ខ្មែរចុយ រឿងសិចវាតណារ100% រឿងសិច1សិចខ រឿងសិច100សិចខែ សិចចុយSEX IXNXxសិចថៃច់យNDIAសិចថៃ រឿងលាយ សិចចិន100សិចចសន