• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundរឿងសិចខ្មែរ សុខពីសីសិច search results

Aşkın Nur Yengi - Sevdim Seni Bir Kere

Aşkın Nur Yengi - Sevdim Seni Bir Kere

Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem -- Deli diyorlar bana, desinler değişemem -- -- Hayatta en zor olan, bir insanı tanımak -- Kabul etmek huylarını, değişmeden bir olmak -- -- Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir -- Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. -- -- Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem -- [more]

mahnı sözü រឿងសិចខ្មែរ other lyrics សុខពីសីសិច
Aşkın Nur Yengi - Deli Gönlüm

Aşkın Nur Yengi - Deli Gönlüm

Kaderimi senle yazmıştım, -- Dertlerimle yalnızım şimdi -- Yalan mıydı. Sahi sanmıştım. -- Düşlerimle yanarım şimdi -- Bahar olup dallarıma, -- Bir gün olsun kollarıma, -- Yağmur olup yollarıma, -- Hiç yağmadın ki -- Alev alev dudağıma, -- Viran olmuş bağlarıma, -- [more]

mahnı sözü រឿងសិចខ្មែរ pulsuz telefonuna yukle សុខពីសីសិច
Aşkın Nur Yengi - Tadına Varayım

Aşkın Nur Yengi - Tadına Varayım

Al beni de aşkına yanayım -- Uğrunda ölümlere koşayım -- Zaten aklım başımda değil ki -- Ben yine yollarına düşeyim -- -- Fırtınalar estir bende -- Gövdem senin kendimi bulayım -- -- Hani sen benimdin, hani gözbebeğimdin -- Gel de gir koynuma tadına varayım -- [more]

this search open រឿងសិចខ្មែរ buy premium mp3 សុខពីសីសិច
Aşkın Nur Yengi - Avarem

Aşkın Nur Yengi - Avarem

Niyetin kötü değil, yazık ki kalbin bir tane -- İstersin hepimize dağıtmak birer kşne -- -- Aman aman aman aman aman aman avarem -- -- Gönlün o kadar aç ki sana sevda bahane -- Ben senin ateşine yürüyen bir pervane -- -- Senin sırrın bu zalim bu zorba zor yüreğinde -- Bir küçük izim kalsa yeter bana kor teninde -- [more]

another video រឿងសិចខ្មែរ pulsuz telefonuna yukle សុខពីសីសិច
Aşkın Nur Yengi - İmdat

Aşkın Nur Yengi - İmdat

Hiç kimseden çekmedim Tanrı şahit senden çektiğimi -- Düşmanıma bile dilemem senin bana ettiğini -- -- Gel artık, gel huysuzluk etme -- Yeter artık, yeter ellere gitme -- Ey Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz -- -- Ele güne küçük düşürdün beni -- Hata bende hep kabul ettim seni -- İmdat -- [more]

another mp3 រឿងសិចខ្មែរ free watch video សុខពីសីសិច
Aşkın Nur Yengi - Yüreğim Ağlıyor

Aşkın Nur Yengi - Yüreğim Ağlıyor

Başıma gelmedik iş kalmadı -- Ay deli gönlüm dertlerle yıkandı -- Dur diyen yok, aşk veren yok -- Köreldi duygular susuz kaldı -- -- Başıma gelmedik iş kalmadı -- Ay deli gönlüm nelere katlandı -- Al diyen yok, ver diyen çok -- Etrafımda herkes payını aldı -- -- [more]

another lyrics រឿងសិចខ្មែរ of mp3 files សុខពីសីសិច
Aşkın Nur Yengi - Kop Da Gel

Aşkın Nur Yengi - Kop Da Gel

Çok mu gördün bırakıp gittin -- Batıyor güneşim -- Bir masaldım unutuldum -- İnan bana yoktur eşim -- -- Yine ben sana hasret -- Anlamadın hayret -- Mevsimler tükettim yar -- -- Nereye kadar sürer bu oyun -- [more]

ara រឿងសិចខ្មែរ lyrics សុខពីសីសិច
Doğukan Koç - Düşün

Doğukan Koç - Düşün

Merak içinde çevrem der neden böylesin -- Bilin 5 ay ayrılığın sessizliği bu bendeki -- Çekip gitmiş olsam da anlamanı beklerdim beni -- Terk etmek kolay değildi gönül bahçeni -- -- Konu senden açıldıkça yenik düşüyorum kendime -- Bir hayale dalıyorum her şeyim seninle -- Çok şey için geç olsa da kendime geldiğimde -- Duruyor kalp atışlarım sensizliği sezdiğimde -- -- [more]

world video clips រឿងសិចខ្មែរ youtube izle សុខពីសីសិច
Bk26 - Biz Geri Döndük

Bk26 - Biz Geri Döndük

MARAZ VERSE -- -- Rap müzik açıkçası kötü ve zor -- İstersen bunu yapan bi öküze sor -- Sana söylesin, benim tavsiyem şu; -- O mikrofonu başlamadan g**üne sok! -- Hislerim Pasifik'ten daha derin -- Şu an plak şirketindeyim Rafet'in -- Eğer Şanışer gibi benide almazsa -- İkisini de öldürcem beni affedin -- [more]

global search video រឿងសិចខ្មែរ another mp3 សុខពីសីសិច
Emre Özkan - Mezarlık Yetmeleri 2

Emre Özkan - Mezarlık Yetmeleri 2

Okulu bitirip geldim atıldı kepler 6 ay içinde çoğaldı veletler -- 3 mp tutarsız kliple mikrofon gördü anırdı herifler -- gençlerimizi maddeye alıştır mezarlık içinde rakı bile atıştır -- La Bu nasıl zihniyet La bu nasıl bakıştır rapten uzak dur net cafe çalıştır -- -- Hey dinle bende rapcimiyim hadi sen söse Ben halay çekim -- (Musto gardaş gir koluma hadi hadi gidelim bok Yoluna.) -- Orda dur biraz Kız facesi açtı fan peycikas -- Seni gidi emek hırsızı düzanbaz şu an o bok surat bembeyaz. -- -- [more]

mahnı sözü រឿងសិចខ្មែរ music player សុខពីសីសិច

Let's search like this:

រឿសងសិចវៀតណាម សិចខ្មែvideosរចុយសុកពិសី100%:0(mo) រឿងសិចចិន20018 សិចមនុស្សនិងសត្វ រឿង សិត100ចិន រឿងសច100% សិច​ខ្មែរ​ សិចខ្មែvideosរចុយសុខពិសី 100%:O(mo)0||SLeeP(3)1 សិច តុកក្តា រឿងសិុចkhmet រឿងសិចសេះចុយមនុស្ស រឿងសិច100% ចសិ រឿងសិច100%រឿងសិចចិនvideo រឿងចិន និយាយខ្មែរ រឿសិចសុខពិសី រឿងសិច100%សxxxxិចខ ចុយសុពិសី សិចចុយគ្នាចិនសក់វែង http:wwwgooglecomsearch?lr=hl=thbiw=320bih=513tbm=videi=4jvPVcu1BYmGuASL4r-oDQq=រឿង សិ