• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundរឿងសិចខ្មែរ សពិសី10សិច search results

Adem Tuzcu - Yangın Kulesi

Adem Tuzcu - Yangın Kulesi

yangın kulesinde ki, uykusuz nöbetçiyim -- -- sana aidim sana adanmışım aşk ile -- -- firavun sarayından nehire düşen aşkı -- -- nemrut un ateşinden aldım da geldim -- -- ismailce bıçağa boynumu sundum -- -- [more]

youtube mp3 រឿងសិចខ្មែរ youtube mp3 សពិសី10សិច
Adem Tuzcu - Sözün Bittiği An

Adem Tuzcu - Sözün Bittiği An

Hey zulüm sen bir gün yok olacaksın -- Yine dağlarımda güller açacak -- Sapanlar elinde büyüyen çocuk -- İnsanlık adına hesap soracak -- -- Binlerce can ile şehadet yazan -- Akıttığı kanda zulümü boğan -- Kurban olsun sana her yeni doğan -- Umudumuzsun sen Mescidil aksa -- -- [more]

free download and រឿងសិចខ្មែរ youtube izle សពិសី10សិច
Adem Tuzcu - Dağlar Üstüne

Adem Tuzcu - Dağlar Üstüne

Dağlar üstüne oy, dağlar üstüne -- -- Sana olan aşkım, çağlar üstüne -- -- Ayrılık ayrılık, zalım ayrılık -- -- Türküler söylerim, ahlar üstüne. -- -- Sevdan yaman vurur, kanar yüreğim -- -- [more]

mp3 search engine រឿងសិចខ្មែរ global search video សពិសី10សិច
Adem Tuzcu - Derviş

Adem Tuzcu - Derviş

Hay, Hay , Hay Ya Hu -- -- ..Sarhoş dervişim halimce -- -- Düştüm ateşe divane -- Allah'ım lal oldu içim -- -- Ayrılık ölümden öte -- -- Ben ki şarap eskitirim -- [more]

youtube clip រឿងសិចខ្មែរ mp3 search engine សពិសី10សិច
Adem Tuzcu - Fukara Mektup

Adem Tuzcu - Fukara Mektup

Beni ateş ıslatır, sırıl sıklam olurum -- -- Sevgilinin ömrüne, böyle ikram olurum -- -- Mehtap diye okşarsın ben aley tufanıyım -- -- Kahrolan her yüreğin, aşka düşen yanıyım -- -- Bir fukara mektubum, pul yüzünden geç kalmış -- -- [more]

MP3 audio search រឿងសិចខ្មែរ about សពិសី10សិច
Adem Tuzcu - Şiir Pür Şiir

Adem Tuzcu - Şiir Pür Şiir

DİKENİNİ CAN YERİMDEN NE OLURSUN ÇEKME GÜLÜM)2 -- -- YAKUBUNUM GÖZET BENİ &)2 IRAKLARDAN KOKMA GÜLÜM -- -- KUTSADIKLARIM SENİNDİR BENİ VARLIĞINDA SİNDİR -- -- MEVSİM SENİN MEVSİMİNDİR )2 YAPRAĞINI DÖKME GÜLÜM -- -- -- -- [more]

daha fazla រឿងសិចខ្មែរ example from សពិសី10សិច
Adem Tuzcu - Hani Ya

Adem Tuzcu - Hani Ya

Hani ya, bir türkü söyler gibi, -- Hani ya, bir gizli özlem gibi, -- Hani ya, kelepçeli sevda gibi geçti yıllarım.. -- Anlamsız hece gibi, karanlık gece gibi, -- Sanki bilmece gibi geçti yıllarım... -- Hani ya, kavrulmuş toprak gibi -- Hani ya, kurumuş yaprak gibi -- Susuz kalmış ırmak gibi , geçti yıllarım.. -- -- -- [more]

get music download រឿងសិចខ្មែរ youtube izle សពិសី10សិច
Adem Tuzcu - Aliya...geç Kalınmış Bir Ağıt

Adem Tuzcu - Aliya...geç Kalınmış Bir Ağıt

YÜREĞİNLE ÇIKTIK YOLA, &BİRLİK DEDİN KOL KOLA -- TOPRAKLARA DOLA DOLA , BİTMEDİK ALİYA -- GÖZLERİN YUMDUN YA, O DİLİN SUSTU YA -- BİR KAHRAMANSIN SEN AH ALİYA -- -- -- SİPER OLDUN TANKLARA , HEDEF OLDUN BOMBALARA -- BÜRÜNDÜN AL KANLARA AH ALİYA -- GÖZLERİN YUMDUN YA, O DİLİN SUSTU YA -- BİR KAHRAMANSIN SEN AH ALİYA -- [more]

daha fazla រឿងសិចខ្មែរ - daha etrafli សពិសី10សិច
Adem Tuzcu - Yalnızım

Adem Tuzcu - Yalnızım

Puslu bir & sonbahar& akşamı ülkemde -- -- Yalnızım &bu şehirde& bir yabancı gibiyim -- -- Gitmek isterim &ardıma bakmadan &sabaha kalmadan...vay, vay, vay, vay -- -- Veda etmeden &kimseler görmeden& gücüm tükenmeden vay -- -- yaslı bir & yüreği & taşırım bedende & -- kimsesiz& bu yollar & bir yalancı sevdadır -- [more]

find all of រឿងសិចខ្មែរ ara សពិសី10សិច
Karaman Yöresi Türküleri - Yunus Emre

Karaman Yöresi Türküleri - Yunus Emre

Aramayın Yunusu yadda yabanda -- Yunus Emre Larendede Karamanda -- Gönüllerde zikierlerde dualarda -- Dervişlerin piridir o Yunus Emre -- -- Yunus Emredir dervişlerin er başı -- Çok kaynatmıştır tekkelerde nur aşı -- Balım Sultanın dost Tabtukun yoldaşı -- Aşıkların yaridir o Yunus Emre -- -- [more]

open link រឿងសិចខ្មែរ this search open សពិសី10សិច

Let's search like this:

សិច ឆ្កែ រឿងសិចខ្មែរ សុពិសី10សិច រឿងសិច70% សិចខ្មែរចុយសុខពិសី 100%:O(mo) រឿងសិចសាហាវ201៧ រឿងសិចសុឰីសី រឿង សិចខែ្មxxxរ រឿងសិចសុខពិសី ចុយគ្នាសុខពិសី សិចមនុស្សនិងសត្វ រឿងសិចយួន2017 រឿងសិចចុយកូរ៉េ រឿងសិចចុយ100%ខ្មែរ រឿងសិចចយុយ សិចជប"ុន រឿងសិ់ចថៃ រឿងសិចវៀតណាម រឿងសិចចុយគ្នា រឿសិចថេ៍ សិចជបុ៉ន