• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundក្មេងស្រីអាយុ១៥ឆ្នាំ search results

A Life Divided - Static

A Life Divided - Static

I need your voice -- to ask you to socialize me -- I want your choice -- I implore you to compromise me -- -- please -- take off my narrow mind -- and hide it away -- I can't stand all the people -- and the words they use to say -- [more]

another search ក្មេងស្រីអាយុ១៥ឆ្នាំ
A Life Divided - Virtualized

A Life Divided - Virtualized

you put a matrix on this world -- scanning every hurt -- and you shoot a satellite in space -- to another place -- and another day -- has passed by -- it still feels unright -- I can't stop to cry -- it's so hard to find -- -so hard to find- -- [more]

another video ក្មេងស្រីអាយុ១៥ឆ្នាំ
A Life Divided - I Am God

A Life Divided - I Am God

never be enough -- ain't gonna see the true man's face -- behind the lies of this machinery -- won't give up I'm so fed up and fucked -- they all try to suck my power empty -- -- I won't move, I can't move -- I can't get out of your way -- I don't believe that I'm the reason of anxieties -- you fake, you won't break another face -- [more]

youtube mp3 ក្មេងស្រីអាយុ១៥ឆ្នាំ
A Life Divided - Criticize

A Life Divided - Criticize

I am yours -- you are me -- with this world -- in between -- on our way -- to a dream -- everything feels incomplete -- -- and I criticize my heaven -- god and his beautiful angels -- [more]

world video clips ក្មេងស្រីអាយុ១៥ឆ្នាំ
A Life Divided - Only Night

A Life Divided - Only Night

dream of me -- I'm your spreading disease -- dream of me -- your heaven is hell to me -- -- close your eyes -- take the knife -- please hesitate -- to realize -- everything was just a fake -- [more]

different search ក្មេងស្រីអាយុ១៥ឆ្នាំ
Life Cried - Hallowed Be Thy Name

Life Cried - Hallowed Be Thy Name

our Father who art in heaven -- hallowed be Thy name -- dear father, what is my sentence -- shallow be thy name -- here in the dark there is no escaping -- here in the dark lies pain -- here in the dark your soul is worth taking -- hallowed be thy name -- -- our father who art in heaven -- [more]

ara ក្មេងស្រីអាយុ១៥ឆ្នាំ
Life Cried - Waiting For An End

Life Cried - Waiting For An End

i never wanted, i never wanted -- this to die, this to die -- i never wanted, i never wanted -- this life, this life -- i never wanted you, i never wanted you -- i tried, i tried -- i never wanted, never wanted -- no, i'll never get out -- -- my belief going down -- [more]

download music ក្មេងស្រីអាយុ១៥ឆ្នាំ
Life Cried - Sacrilege

Life Cried - Sacrilege

when i was scorned gone in rotten decay -- there was no meaning but i found it that way in You -- it's all for You -- -- i worship dear God, oh my precious it's true -- i have damned my existence and i give it all back to You -- it's all for You -- -- rest on the morning that the sun won't shine -- when the end is near we'll leave the past behind -- [more]

download music ក្មេងស្រីអាយុ១៥ឆ្នាំ
Life Cried - Burnt To Ashes

Life Cried - Burnt To Ashes

falling to my knees -- i tried so hard to believe in You -- mindset to free -- all the demons that reside in You -- -- burnt to ashes alive -- and praying won't save -- your existence in life -- this time we are -- -- [more]

download watch ក្មេងស្រីអាយុ១៥ឆ្នាំ
Life Cried - Guardian

Life Cried - Guardian

another dead lay out in the mud -- another victim, another blood -- another dead lay out in the mud -- a time of what once was -- -- where is my guardian, where is my guardian -- where is my guardian, where is my guardian -- where is my guardian, where is my guardian -- a time of what once was -- -- [more]

free download and ក្មេងស្រីអាយុ១៥ឆ្នាំ

Let's search like this:

រឿងសិចខ្មែរ សុពិសី10សិច រឿង សិច100៖ រឿងសិច១០០%សិចចុយ រឿងសិចខ្មែរ សុខពីសីសិច រឿងសិចចិននិយាយខ្មែ រឿងសិចខ្មែរ សពិសី10សិច រឿវសិចខ្មែរ100 រឿងសិចខ្មែរ​ សុពិសី10សិច ឆ្កែចុយមនុស្សស្រី រឿងសិច100%វៀតណាម រឿងសិចចុយ100%ខ្មែ រឿងសិច100% រឿងសិចសុពីសី រឿង សិត100ចិន រឿងសិច 100%វៀតណាម រឿងសិចខ្មែរ100% រឿងសិចសុខពិសី100សិច រឿងសិxnvxxxច100%សិចខ រឿង សិចលាយ រឿងសិចខែ្មរ