• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundျမမာ​ေ​အာစာအုပ္​ဥ search results

Death Angel - Evil Priest

Death Angel - Evil Priest

His eyes are fiery -- The flame burns within -- He wreaks of murder -- His mind filled with sin -- The sickening stench -- Of blood on his breath -- This villainous beast -- This angel of death -- -- They hear the noise -- [more]

lyrics and watch ျမမာ​ေ​အာစာအုပ္​ဥ
Death Angel - Disturbing The Peace

Death Angel - Disturbing The Peace

Well i can't get it off my mind -- Said i just can't seem to leave it behind -- And it haunts me 'til this very day -- And i don't think it's ever gonna go away -- Cause the people yes the common people -- They be knowing this shit is real -- Having a good time -- Ain't committing no crime -- Innocent victims -- Pushed to the red line -- [more]

search ျမမာ​ေ​အာစာအုပ္​ဥ
Death Angel - Confused

Death Angel - Confused

Sometimes in the back of my mind -- I feel like something struck me blind -- Blind to the path -- Leading out of the forest -- Losing my grip -- I slip into the darkness -- Searching for a trace of serenity -- I find myself dwelling -- In my own self pity -- Either going up or coming down -- [more]

youtube clip ျမမာ​ေ​အာစာအုပ္​ဥ
Kaptan - Doğru Olan Bu Mu

Kaptan - Doğru Olan Bu Mu

Aşk derki : İnanmak için işaret beklemeyin. -- Galiba üşüdüm,hadi kapat şu pencereyi -- Anladığım,aşk kadın ve sarhoşluktan oluşuyoken -- Al bu kalbi bi gün dolaş ve dünyayı sevsene bi -- ...Bana da biraz elektrikli sandalye ve darağacı verin -- Öldüren işkenceler,psikolojimi hayal et hadi.. -- Başka bi teni bulunca keşfet diye ziyarete git -- Mestedle ihanet hayır,elbette ticaret ayıp -- -- Ben yakındayım çünkü her yanım zayıf -- [more]

free download mp3 ျမမာ​ေ​အာစာအုပ္​ဥ
Lady Gaga - Highway Unicorn

Lady Gaga - Highway Unicorn

HİGHWAY UNİCORN -- -- We can be strong -- We can be strong -- Out on this lonely run -- On the road to love -- -- We can be strong -- We can be strong -- Follow that unicorn -- [more]

Search for millions ျမမာ​ေ​အာစာအုပ္​ဥ
Lady Gaga - Bad Kids

Lady Gaga - Bad Kids

We don't care what people say -- We know the truth -- Enough is enough with this horse sh*t -- I am not a freak -- I was born with my freedom -- Don't tell me I'm less than my freedom -- -- I'm a b*tch, I'm a loser baby maybe I should quit -- I'm a jerk, wish i had the money but I can't find work -- I'm a brat, I'm a selfish punk, I really should be smacked. -- [more]

mahnı sözü ျမမာ​ေ​အာစာအုပ္​ဥ
Enrique Iglesias - Cuando Me Enamoro

Enrique Iglesias - Cuando Me Enamoro

Ohh, oh, ooh, oooh -- -- Si pudiera bajarte una estrella del cielo -- lo haria sin pensarlo dos veces -- porque te quiero, ay -- y hasta un lucero -- -- Y si tuviera el naufragio de un sentimiento -- seria un velero en la isla -- de tus deseos, de tus deseos -- [more]

example from ျမမာ​ေ​အာစာအုပ္​ဥ
Lady Gaga - Marry The Night

Lady Gaga - Marry The Night

MARRY THE NİGHT -- -- I'm gonna marry the night -- I won't give up on my life -- I'm a warrior queen -- Live passionately tonight -- -- I'm gonna marry the dark -- Gonna make love to the stark -- I'm a soldier to my own emptiness -- [more]

world video clips ျမမာ​ေ​အာစာအုပ္​ဥ
Lady Gaga - Electric Chapel

Lady Gaga - Electric Chapel

ELECTRİC CHAPEL -- -- My body is sanctuary -- My blood is pure -- -- Doot doo doo -- Doot doot doo doo -- -- You want me bad -- I think you're cool -- [more]

download more ျမမာ​ေ​အာစာအုပ္​ဥ
Lady Gaga - Heavy Metal Lover

Lady Gaga - Heavy Metal Lover

HEAVY METAL LOVER -- -- I want your whisky mouth all over my blonde south -- Red wine and cheap perfume and a filthy shout -- Tonight bring all your friends because a group does it better -- Why river with a pair, let's have a full house of leather -- -- Ooh-ooh-ooh-who-who -- Who-who-who ooh-who-who -- Who who -- [more]

global search lyrics ျမမာ​ေ​အာစာအုပ္​ဥ