• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundျမန္​မာ ႐ုပ္​ျပ​ေအာစာအုပ္​မ်ား search results

Badem - (Cennetten Beride) Yolda Neler Var

Badem - (Cennetten Beride) Yolda Neler Var

Gam çekme haline divane gönül -- Sana da bulunur ilde neler var -- Ayva mı eksik turunç mu yoksa nar -- Sun elin beri dalda daha neler var -- -- Sakının ağalar beyler küçükten -- Yanağı gamzeli eğri bıçaktan -- Arılar bal alır binbir çiçekten -- Nezaket arıda balda neler var -- -- [more]

bedava mobile indir ျမန္​မာ this search open ႐ုပ္​ျပ​ေအာစာအုပ္​မ်ား
Jay Sean - Girl

Jay Sean - Girl

Oh kurieh aa jaa naa x 4 -- Ohhh ohhh -- Oh kurieh aa jaa naa -- Oh kurieh aja aja aja -- -- There comes a time in your life you realize what you leave behind -- And it's so easy to take you for granted just because I know your mine -- And if I haven't told you so -- And if I haven't let it show -- Girl take it from me -- [more]

MP3 audio search ျမန္​မာ lyrics and watch ႐ုပ္​ျပ​ေအာစာအုပ္​မ်ား
Jay Sean - Don't Rush

Jay Sean - Don't Rush

It's been a while since the last time that I saw you girl -- Why is it that you just run away -- What is it that you don't wanna say -- See girl I know your type -- Never can seem to just settle down -- Coz you're in search of those butterflies -- Isn't that why you keep walking in and out of my life -- -- I won't complain, if you won't stay -- Go ahead and play those games -- [more]

movies ျမန္​မာ download watch ႐ုပ္​ျပ​ေအာစာအုပ္​မ်ား
Jay Sean - Dance Wid You

Jay Sean - Dance Wid You

Girl you got exactly what I need -- I aint gonna lie with you is where I wanna be -- All up in the club the finest girl I see -- I know that you want me to come over to you and talk -- I'm just tryna keep it real with you -- Are you feeling me the way I'm feeling you -- You go call your crew and Ima call my crew -- Coz Jay, Rishi Rich and Juggy D are coming through -- -- Kurri soni te akh mastani -- [more]

other lyrics ျမန္​မာ bedava mobile indir ႐ုပ္​ျပ​ေအာစာအုပ္​မ်ား
Jay Sean - Come With Me

Jay Sean - Come With Me

When I wake up in the morning I see -- Everybody's looking at me -- Whispering and talking, pointin fingers at me -- What is it that they want me to be -- Can't keep up this fight no more -- Won't keep up this fight no more -- -- So I run to my world, (my world) my world -- Where I can do what I want and be free to be myself -- I gotta run to my world, my world -- [more]

youtube mp3 ျမန္​မာ mahnı sözü ႐ုပ္​ျပ​ေအာစာအုပ္​မ်ား
Jay Sean - Chance On You

Jay Sean - Chance On You

Girl I wonder if you know just what you do. -- Cos you're making me feel things I never knew. -- You ain't even got to try, -- Let's not waste no time. -- Cos I'm ready and I'll take my chance on you. -- -- Put a smile and a wink of an eye, -- When you brushed and passed me by. -- Curious I ain't even gonna lie, -- Was it me you had in mind? -- [more]

movies ျမန္​မာ another video ႐ုပ္​ျပ​ေအာစာအုပ္​မ်ား
Hilary Duff - Who's That Girl

Hilary Duff - Who's That Girl

There were places we would go at midnight -- There were secrets that nobody else would know -- There's a reason but I don't know why -- I don't know why -- I don't know why -- I thought they all belonged to me -- -- Who's that girl? -- Where's she from? -- No she can't be the one -- [more]

search ျမန္​မာ MP3 audio search ႐ုပ္​ျပ​ေအာစာအုပ္​မ်ား
Craig David - Rendez-Vous

Craig David - Rendez-Vous

Craig David, this is how we do (this is how we do) -- -- Yeah, well, come on, check it out -- -- (Whatcha doing, cos we'll be rendezvousing) -- -- (And you know we'll be getting some, getting jiggy just for fun) -- -- (Whatcha doing, cos we'll be rendezvousing) -- -- [more]

MP3 audio search ျမန္​မာ download watch ႐ုပ္​ျပ​ေအာစာအုပ္​မ်ား
Craig David - Once In A Lifetime

Craig David - Once In A Lifetime

Once in my life I have the chance to find -- once in my life I have the chance to find -- -- Once in a lifetime I have the chance to find the key to my dreams -- and I know, that it's so good for me -- -- Once in a lifetime I have the chance to find the key to my dreams -- and I know, that it's so good for me -- -- In the beginning trouble times in my life -- [more]

another video ျမန္​မာ lyrics ႐ုပ္​ျပ​ေအာစာအုပ္​မ်ား
Craig David - You Know What

Craig David - You Know What

Yeah I know that -- I said I'm feeling -- I'm feeling it I'm feeling it yeah -- I know that you like the way that I put it down on you -- you know what yeah -- -- We were meant to be -- together for eternity -- but now you're gone it's plain to see -- I was living just a fantasy -- [more]

more ျမန္​မာ clips download this ႐ုပ္​ျပ​ေအာစာအုပ္​မ်ား