• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundျမန္​မာ​ေအာ႐ုပ္​ျပ search results

John Wesley Harding - Save A Little Room For Me

John Wesley Harding - Save A Little Room For Me

When it's time to pack your bags -- When everything appears as the drag that it is -- Get down that brown case that your grandma had -- Open it up and think of your dad -- When you're feeling empty -- And the echos round this cold white room have no identity -- When it's time to pack your bags -- Save a little room for me -- -- When it's time to buy a home -- [more]

get lyrics ျမန္​မာ​ေအာ႐ုပ္​ျပ
John Wesley Harding - Same Thing Twice

John Wesley Harding - Same Thing Twice

He's done it all a million times -- The gags, the repartee, the little crimes -- Every audience is special and that goes for you -- He looks into your eyes again -- He never does it but he tries again -- That old boy lost look could bruise you black and blue -- Everybody's looking for a single row so they can be alone -- Cos every time the lights go up, they'd rather be at home -- I looked through all the wanted ads with a fine toothed comb -- And all I came up with was another evening -- [more]

other lyrics ျမန္​မာ​ေအာ႐ုပ္​ျပ
John Wesley Harding - Same Piece Of Air

John Wesley Harding - Same Piece Of Air

Yesterday we were the best of friends -- Today we can't get back again -- Time has crept in crevices -- And patterns down the wall -- We could paint over the papered cracks -- Tomorrow they would all crack back -- Who are we to try to stop the fall? -- There's no reason to worry -- There's no reason to care -- There's no reason to wonder -- [more]

download from ျမန္​မာ​ေအာ႐ုပ္​ျပ
John Wesley Harding - The Best Man's Song

John Wesley Harding - The Best Man's Song

Well your voice grips me tight like fingers -- Takes hold of whatever's inside -- Though we try to harmonize with different singers -- When we're out of tune at least we'll know we've tried -- Baby, it's a hopeless feeling -- Leaves Mr. Logic reeling -- I love you, I know -- But what does that mean -- -- When the only place forward is where we've just been -- [more]

music player ျမန္​မာ​ေအာ႐ုပ္​ျပ
John Wesley Harding - Punch'n'Judy

John Wesley Harding - Punch'n'Judy

The radical gentleman -- Complained about my bell -- I said it was an organ -- And I rang that thing like hell -- The Objector backed me up on -- Any name I said it is -- And guess which one of them will live -- -- While riding on my hobby horse -- I was overthrown -- [more]

burada axtar mp3 ျမန္​မာ​ေအာ႐ုပ္​ျပ
John Wesley Harding - Pull

John Wesley Harding - Pull

(An outtake that will surface somewhere, at some point...) -- -- The Beadle says I killed them all -- My wife, my screaming child -- I'm dying in the morning -- And they wonder why I smile -- So I'll sit and write my memoirs -- Of a life upon the stage -- And hope to die of middle age -- -- [more]

music clips lyrics ျမန္​မာ​ေအာ႐ုပ္​ျပ
John Wesley Harding - Pound Pound Pound

John Wesley Harding - Pound Pound Pound

I was standing on a corner kicking my heels -- Had my coat buttoned up beneath my chin -- And I saw in some girl's eyes, she thought I was making deals -- There was just me and the clock struck out -- I was looking for something to scream and shout about -- So I took a train and I went back home -- There was no one to tell so I didn't telephone -- That place is just another big unknown to me -- That place is just another big unknown to me -- -- [more]

world video clips ျမန္​မာ​ေအာ႐ုပ္​ျပ
John Wesley Harding - Poor Heart

John Wesley Harding - Poor Heart

Poor heart -- What to do? -- Dim the light -- There's no respite -- For you -- -- Poor heart -- Can you see? -- Or will you beat -- A sad retreat for me -- [more]

mahnı sözü ျမန္​မာ​ေအာ႐ုပ္​ျပ
John Wesley Harding - David Blue And Me

John Wesley Harding - David Blue And Me

At night, he sits alone and he's looking at the stars -- He listens to them playing guitars -- Him and Phil go back a long long way -- They talked about marching and dying all in one day -- They played songs together, they sit up past the dawn -- I wonder why this dream goes on -- -- You know Bob was there last week as well -- He's a quiet guy but he's got stories to tell -- Our hero sits and listens without asking why -- [more]

lyrics and watch ျမန္​မာ​ေအာ႐ုပ္​ျပ
John Wesley Harding - People Love To Watch You Die

John Wesley Harding - People Love To Watch You Die

People love to watch you die -- And wonderful to tell -- People you have never met -- Claim to know you well -- People love to watch you die -- Dig your dignity -- One guy said 'he's better dead -- Than how he used to be -- They'll sell the souvenirs -- And the relics of your tears -- [more]

another search ျမန္​မာ​ေအာ႐ုပ္​ျပ

Let's search like this:

ေဖြးေဖြးေအာကား Litte lupeေအာငား lesbian မုိးယုစံေအားကား စိုးျမတ္သူဇာ ေအာကား ႐ုပ္​ျပ​ေအာစာအုပ္​ မိုးယုစံ​ေအာကား တင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ေအာကား ညမင္းသား ျမန္မာေအာစာအုပ္ အျပာစာအုုပ္ ​ေအျမတ္​သူ​ေအာကား မုိး​ေဟကုိ​ေအာကား ေအာ့ကားမ်ား အျပာစာအုုပ္ရုတ္ျပ သဇင္းေအာကား မိုးေဟကုိေအာကား ေအာကားမ်ား ​ေအာကားသီးသန္​႔ မိုးယုစံ ေအာကား ေအာ္ကားမ်ား မုိးယုစံေအာ