• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundျမန္​မာ​ေအာ႐ုပ္​ျပ search results

Grogi - Dur Daha Yeni Başladık

Grogi - Dur Daha Yeni Başladık

Ben gökdelenler arasında gezen büyük işler başaran küçük adam -- Az da olsa gücü kalan -- Sana sahneden öpücük atan deli -- Sus lan kalk yanıma gel ooo engel ol bana hadi -- Kafiyelerden dinamit yaptım üzerine sardım -- Kafilenin üzerine yürüyorum paslandın -- Bugün beni dinliyosan rastlantı değil -- Az kaldı arkama yaslanmama stilim her gün kaslandı -- Fakat insanlar gibi boş cüzdanım bu da canımı sıkar olurum yabancı -- Soyadım olsaydı Sabancı -- [more]

find all of ျမန္​မာ​ေအာ႐ုပ္​ျပ
The Who - The Real Me

The Who - The Real Me

You better you better you bet. -- -- I call you on the telephone my voice too rough with cigarettes. -- I sometimes thing I should just go home but I'm dealing with a memory -- that never forgets -- I love to hear you say my name especially when you say yes -- I got your body right now on my mind and I drunk myself b-lind to the -- sound of old T-Rex -- To the sound of old T-Rex - who's next? -- -- [more]

clips download this ျမန္​မာ​ေအာ႐ုပ္​ျပ
Pro Pain - Love And War

Pro Pain - Love And War

Crucify yourself -- If you can save your face -- Justify all your wealth -- And leave that nasty taste -- Seek and ye shall find -- A world of discontent -- So sign that bottom line -- To pass the time well spent -- -- I've waited all my life to live -- [more]

MP3 audio search ျမန္​မာ​ေအာ႐ုပ္​ျပ
Pro Pain - Love & H8

Pro Pain - Love & H8

Subculture in our public schools -- Got real drunk and acted cool -- Taught me how to hate myself -- So fuck you and everyone else -- -- In retrospect the wasted time brings me down -- Thoughts of revolution follow me around -- Everywhere i got it bugs me to this day -- That most of us are causing all this pain -- Yes,some i love, but most i hate -- [more]

open link ျမန္​မာ​ေအာ႐ုပ္​ျပ
Pro Pain - Lost Horizons

Pro Pain - Lost Horizons

So here alone in place i sit. -- All my friends ain't closely knit. -- Watch the passers by all day, -- Wishing some would come my way. -- -- Hit the bottle after work. -- Just another hopeless jerk. -- Find it hard to "just say no". -- "bottoms up", now here i go! -- -- [more]

burada axtar mp3 ျမန္​မာ​ေအာ႐ုပ္​ျပ
Pro Pain - Lock N' Load

Pro Pain - Lock N' Load

Arrogance is all around us -- How can we relax? -- All our friends and foes surround us to stab us in the backs -- Your minds and worlds we'll rock to take us to the dusty road -- But now's the time we lock and load -- -- False compassion makes me sick -- Determination makes us tick -- Like a bomb that's sent to blow you a kiss from g.i. joe -- Throw brad and the geese will flock where hearts and mines explode -- [more]

example from ျမန္​မာ​ေအာ႐ုပ္​ျပ
Pro Pain - Live Free (Or Die Trying)

Pro Pain - Live Free (Or Die Trying)

With so much promise in our eyes, -- Why are we fighting? -- Potential's never realized, -- And we're all denying -- The accusations of who we are. -- We're shunned and branded the most by far. -- At best our freedoms are shorn away -- With all dissension kept at bay. -- -- And i know you know there really must be something wrong. -- [more]

download music ျမန္​မာ​ေအာ႐ုပ္​ျပ
Pro Pain - Life's Hard

Pro Pain - Life's Hard

What did the father say to the son? -- He said crack the safe boy, get the gun -- It's time to wash up the dirty hand -- Gonna fatten you up kid, rape the land -- -- Cause once we get some then we'll want more -- It's safe to call this an all out war -- You fend for yours, i'll defend whats mine -- I declare discrimination by design -- -- [more]

movies ျမန္​မာ​ေအာ႐ုပ္​ျပ
Pro Pain - Leveler

Pro Pain - Leveler

World wide democide, millions are dead. -- War, starvation, disease, are sent by the fed -- -- Nineteen thirteen set the stage, set the scene. -- Criminal elements, that's who we're up against. -- Lame duck media planted a seed in ya. -- Biblical prophecies render you on your knees -- -- As profits soar.....more and more -- From shock and awe to martial law -- [more]

music clips lyrics ျမန္​မာ​ေအာ႐ုပ္​ျပ
Pro Pain - Let Sleeping Dogs Lie

Pro Pain - Let Sleeping Dogs Lie

America sucks! -- Yeah, what the fuck! i'm thinking of moving overseas -- The heart of this country has fallen apart and the people, -- They grovel on their knees i vote and i vote and i vote, -- But no results tell me what the hell is going on -- I-ll get on a boat pack a lunch and grab a six -- And set the cruise control for hong kong -- -- We want the best, we get the worst -- We won the west under the big wide blue sky -- [more]

this search open ျမန္​မာ​ေအာ႐ုပ္​ျပ