• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundျမန္​မာ​ေအာစာအုပ္​မ်ား search results

Marc Almond - Just Good Friends

Marc Almond - Just Good Friends

Drawing back the curtains -- Sluggish city daylight in the afternoon -- Here's that special silence -- Just before you walk out of the hotel room -- Each time we're so close I assume -- That we'll never be again -- Oh, how long must we pretend? -- -- A casual affair -- Was all that you could spare -- [more]

music search engines ျမန္​မာ​ေအာစာအုပ္​မ်ား
Marc Almond - Joey Demento

Marc Almond - Joey Demento

Ah well! -- Don't you worry 'bout Joey -- Joey he have a nine life -- Don't you worry 'bout Joey -- Joey he have a nine life -- -- Joey he like a cat -- (always lands on his feet) -- Joey he like a cat (MEOW) -- (Always lands on his feet) -- [more]

get music download ျမန္​မာ​ေအာစာအုပ္​မ်ား
Marc Almond - Jacky

Marc Almond - Jacky

And if one day I should become -- A singer with a Spanish bum -- Who sings for women of great virtue -- I'd sing to them with a guitar -- I borrowed from a coffee bar -- Well, what you don't know doesn't hurt you -- My name would be Antonio -- And all my bridges I would burn -- And when I gave them some they'd know -- I'd expect something in return -- [more]

another video ျမန္​မာ​ေအာစာအုပ္​မ်ား
Marc Almond - Incestuous Love

Marc Almond - Incestuous Love

My love, my sweet, my king -- My child whom I adore -- My love, my sweet, my law -- My other self -- You are the setting sun -- Fallen to the ground -- You are my final spring -- My God, how I love you -- -- I've already made my way -- [more]

- daha etrafli ျမန္​မာ​ေအာစာအုပ္​မ်ား
Marc Almond - In Your Bed

Marc Almond - In Your Bed

How good it must be -- In your bed -- Let me slip beneath the pile -- The sky tells me nothing worthwhile -- It will rain again it said -- And me so alone in my bed -- -- I think of people of my years -- Who take wives, husbands, or lovers -- For their stormy nights ahead -- [more]

example from ျမန္​မာ​ေအာစာအုပ္​မ်ား
Marc Almond - If You Need

Marc Almond - If You Need

You've understood nothing -- If you need trains to fleet to adventure -- And white ships to take you away -- To see the sun in your eyes -- To see the songs you can't sing -- -- Then -- -- If you don't believe in tomorrow -- And tomorrow to be able to hope -- [more]

free watch video ျမန္​မာ​ေအာစာအုပ္​မ်ား
Marc Almond - If You Go Away

Marc Almond - If You Go Away

If you go away -- On this summer's day -- Then you might as well take the sun away -- All the birds that flew in the summer sky -- When our love was new -- And our hearts were high -- And the day was young -- And the nights were long -- The trees stood still for the night birds song -- -- [more]

find all of ျမန္​မာ​ေအာစာအုပ္​မ်ား
Marc Almond - I've Never Seen Your Face

Marc Almond - I've Never Seen Your Face

Sometimes we touch -- Sometimes we kiss -- Sometimes we just look -- In spiritual bliss -- In warmth or heat -- In sound or vision -- We like to come -- To some decision -- Under the moon -- In the dark -- [more]

youtube izle ျမန္​မာ​ေအာစာအုပ္​မ်ား
Marc Almond - I'm Sick Of You Tasting Of Somebody Else

Marc Almond - I'm Sick Of You Tasting Of Somebody Else

ales -- -- Talk about a bleeding piano -- -- Right, this is a lovely little song now about the ups and downs of life -- -- Come on -- -- Come on -- -- [more]

clips download this ျမန္​မာ​ေအာစာအုပ္​မ်ား
Marc Almond - I'm Coming

Marc Almond - I'm Coming

From chrysanthemums to chrysanthemums -- Our friends, they are departing -- From chrysanthemums to chrysanthemums -- Death gallows our dulcine'es -- From chrysanthemums to chrysanthemums -- Other flowers try the best they can -- From chrysanthemums to chrysanthemums -- Men lament while women wail -- -- I'm coming -- [more]

Search for millions ျမန္​မာ​ေအာစာအုပ္​မ်ား

Let's search like this:

မုိးယုစံ​ေအာကား ​ေရြမူံရတီ​ေအာကား စိုးျမတ္သူဇာ ေအာကား ​ျမန္​မာ​ေစာက္​ဖူတ္​မ်ား ဝတ္မႈံေရႊရည္ ေအာကား အျပာစာအုုပ္ရုတ္ျပ ဂ်ပန္ေအားကား ခင့္ဝင့္ဝါ ေအာကား ျမန္​မာ​ေအာ့ကာ ျမန္​မာ ​ေအာကာမ်ာ ​ေအာက ား စုိျမတ္သူဇာေအာကား တရုတ္ေအာကား အျပာစာအုပ္ရုပ္ျပ မုိးေ ဟကုိေအားကား ေအာား မိုက်ေရႊကို sexyျမန္မာေအာစအုပ္pdf ဝတ္မွုန္ေရႊရည္ ေအာကား ျမန္မာ အိုးကား နန္းစုရတီစိုး ေအာပုံမ်ား