• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundေရႊမွ ုံရတီ ေအားကား search results

Good Charlotte - Wondering

Good Charlotte - Wondering

If you want me to wait -- I would wait for you -- If you tell me to stay -- I would stay right through -- If you don't wanna say -- Anything at all -- I'm happy wondering -- -- Go! -- -- [more]

- daha etrafli ေရႊမွ ုံရတီ movies ေအားကား other lyrics
Good Charlotte - The Anthem

Good Charlotte - The Anthem

It's a new day -- But it all feels old, -- It's a good life, -- That's what I'm told, -- But everything, it all just feels the same... -- -- And my high school -- It felt more to me -- Like a jail cell, -- A penitentiary -- [more]

find all of ေရႊမွ ုံရတီ lyrics and watch ေအားကား mahnı sözü
Emel Müftüoğlu - Kara Kutu

Emel Müftüoğlu - Kara Kutu

Bahtımın karayazısı hiç haberin var mı -- Ben sana küstüm ,darıldım, ben sana alındım -- Çektiklerimin darısı senin başına -- Hele bir ele geçirirsem çıranı yakarım -- Hele bir içim soğusun, kirpiğimde yaş kurusun -- Fırtınam selim durulsun, efkarım yanına kar -- Bu günün yarını var unutma yar -- Hatıran bana emanet kara kutuda -- -- Çocukluğunu koydum içine sandığının -- [more]

bedava indir ေရႊမွ ုံရတီ mobilden izle bedava ေအားကား - click here
Our Lady Peace - Some Where Out There

Our Lady Peace - Some Where Out There

last time i talked to you, -- you were lonely and out of place. -- you were looking down on me. -- lost out in space. -- we laid underneath the stars, -- strung out and feeling brave. -- i watched the red orange glow. -- i watched you float away. -- -- down here in the atmosphere, -- [more]

youtube mp3 ေရႊမွ ုံရတီ search ေအားကား mp3 download
Lemar - What About Love

Lemar - What About Love

"What About Love?" -- -- What if I took my time to love you? -- What if I put no one above you? -- What if I did the things -- That really mattered? -- What if I ran through -- Hoops of disaster? -- -- No one would care if -- [more]

şarkı sözleri ေရႊမွ ုံရတီ burada axtar mp3 ေအားကား this search open
Lemar - Body Talk

Lemar - Body Talk

"Body Talk" -- -- Tonight you gotta trust me girl -- It's all about actions -- Not about words -- Got plans for you -- What you want me to -- Girl I will do -- You can pick and choose -- You know that I'll lay it on -- [more]

mahnı sözü ေရႊမွ ုံရတီ music player ေအားကား youtube clip
Lemar - Sweet Love

Lemar - Sweet Love

"Sweet Love" -- -- I know that sometimes it seems -- It's only studios and parties -- But baby I appreciate -- The way you stand by me -- And I know sometimes -- You hear strange stories -- But please remember girl -- You've got a 100% of me -- [more]

free watch video ေရႊမွ ုံရတီ - click here ေအားကား - click here
Lemar - Another Day

Lemar - Another Day

"Another Day" -- -- Is it really over? -- Between us two, -- Then why don't you love me? -- The way that I still love you, -- So many mistakes made, -- In so little time, -- Girl I'm so regretful, -- I must have been out of my mind. -- [more]

- daha etrafli ေရႊမွ ုံရတီ ara ေအားကား Its free download
Lemar - 50&50

Lemar - 50&50

"50&50" -- -- Chorus x2: -- Been a long time - -- You say you missed me -- Word gets round - -- You shouldn't have dissed me -- Step back - don't try to kiss me -- Right about now I'm 50&50 -- I heard it through the grapevine that you were with him -- [more]

find all of ေရႊမွ ုံရတီ free download mp3 ေအားကား bedava indir
Lemar - Fresh

Lemar - Fresh

"Fresh" -- -- I don't need to fuss -- I don't need to fight -- I wanna party -- Coz I'm feeling alright tonight -- Classy but simple -- Sneakers so clean -- When I step in the venue -- I know they know me -- [more]

free download mp3 ေရႊမွ ုံရတီ buy premium mp3 ေအားကား lyrics