• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundအ​ေမရိကန္​း​ေအာ္​ကား search results

Isparta Yöresi Türküleri - Güle Düştüm Gülmedim

Isparta Yöresi Türküleri - Güle Düştüm Gülmedim

Güle düştüm gülmedim -- Gülden düştüm ölmedim -- Ela gözlü yarimi -- Tam bir aydır görmedim -- -- Arabamı koşamam -- Yokuşları aşamam -- Ver baba sevdiğime -- Ölürüm de yaşamam -- -- [more]

youtube clip အ​ေမရိကန္​း​ေအာ္​ကား
Isparta Yöresi Türküleri - Güle Çıktım Gülmedim

Isparta Yöresi Türküleri - Güle Çıktım Gülmedim

Güle çıktım gülmedim -- Gülden düştüm ölmedim -- O yarinen (yariminen)gezmesi -- Sefayımış bilmedim -- Öleceyim senin üçün -- -- Uzadım gamış oldum -- Damladım gümüş oldum -- Ben zevdana düşeli -- Yuva dudmaz guş oldum -- [more]

download watch အ​ေမရိကန္​း​ေအာ္​ကား
Isparta Yöresi Türküleri - Gıcır Gıcır Gelir Yarin Kağnısı

Isparta Yöresi Türküleri - Gıcır Gıcır Gelir Yarin Kağnısı

Gıcır gıcır gelir yarin kağnısı -- Amman ömrüm palazım aman aman -- Öldürdün beni -- Soldurdun beni -- Yosmanın kızı -- Etme bu nazı -- Gel bize bazı -- Salın da boyunu göreyim aman -- Ben aşkından öleyim aman -- -- [more]

lyrics and watch အ​ေမရိကန္​း​ေအာ္​ကား
Isparta Yöresi Türküleri - Furun Üstünde Furun

Isparta Yöresi Türküleri - Furun Üstünde Furun

Furun üstünde furun -- Duyun gomşular duyun -- Yedi gıvrım dört köşe olun da -- Nadiri bana verin -- -- Damdan toprak dökülür -- Nadir belin bükülür -- Behiye (de) gızın fistanı Nadir Bey -- Terzilerde dikilir -- -- [more]

get lyrics အ​ေမရိကန္​း​ေအာ္​ကား
Isparta Yöresi Türküleri - Fotin Bağım Çözüldü

Isparta Yöresi Türküleri - Fotin Bağım Çözüldü

Fotin bağım çözüldü -- Bağla güzelim bağla -- Ben esgere gidiyom -- Ağla güzelim ağla -- -- Haydi güzelim kunduranı sağlam yere bas -- Ben seninim ister öldür ister as -- -- Mücessemim iki kat -- Birin bağlan biri sat -- [more]

search အ​ေမရိကန္​း​ေအာ္​ကား
Isparta Yöresi Türküleri - Evlerinin Önü Mersin

Isparta Yöresi Türküleri - Evlerinin Önü Mersin

Evlerinin önü mersin -- (Ah) Sular içme gadınım tersin tersin -- (Sular akmaz gadınım tersin tersin) -- Mevlam seni bana versin -- -- Al hançerini gadınım vur ben öleyim -- (Ah) Kapınızda bidanem kul ben olayım -- -- Evlerinin önü susam -- (Ah) Su bulsam da gadınım çevremi yusam -- [more]

Simple search အ​ေမရိကန္​း​ေအာ္​ကား
Isparta Yöresi Türküleri - Evlerinin Önü Bulgur Dibeyi

Isparta Yöresi Türküleri - Evlerinin Önü Bulgur Dibeyi

Evlerinin önü bulgur dibeyi vay vay dibeyi vay -- Sokuyada vurduk sırada ağlar bebeyi vay bebeyi -- -- Aretdim de diyemedim ellere vay vay ellere vay -- Sen düşürdün beni dilden dillere vay dillere vay -- -- Evlerinin önü bulgur kazanı vay vay kazanı vay -- Herkes sever okuyanı yazanı vay vay yazanı vay -- -- Aretdim de diyemedim ellere vay vay ellere vay -- [more]

another search အ​ေမရိကန္​း​ေအာ္​ကား
Isparta Yöresi Türküleri - Evlerinin De Önü Nane

Isparta Yöresi Türküleri - Evlerinin De Önü Nane

Evlerinin de önü önü nane -- Ben kül oldum yane yane -- Yarim serhoş ben divane -- -- Aygın baygın meleğim şöylede böyle -- Mıstantıka çıkarsan doğruyu söyle -- -- Evlerinin de önü pınar -- Elimi de yusam yüzüm donar -- Darılacak bunda ne var -- [more]

burada axtar mp3 အ​ေမရိကန္​း​ေအာ္​ကား
Isparta Yöresi Türküleri - Erik Dalı Gevrek Olur

Isparta Yöresi Türküleri - Erik Dalı Gevrek Olur

Erik de dalı gevrek olur -- Basmaya gelmez amman amman imanım -- Basmaya gelmez -- Elinde kızı nazlı olur -- Üzmeye gelmez amman amman imanım -- Küsmeye gelmez -- -- A güzel yürüşüne ben yandım -- Güzelim sözlerine aldandım -- -- [more]

world video clips အ​ေမရိကန္​း​ေအာ္​ကား
Isparta Yöresi Türküleri - Emmiler Emmiler 4

Isparta Yöresi Türküleri - Emmiler Emmiler 4

Emmiler emmiler (vay vay) -- Yörük Türkmen emmiler (vay vay) -- Uzun uzun entarili (anam) -- Salma da yenliler (a canım) -- Salma da yenliler -- -- Hep bir araya oturmuşlar -- Deli deli kanlılar (vay vay) -- Ne diyelim ağlıyalım (anam) -- Kaderimiz böyleymiş (a canım) -- [more]

youtube mp3 အ​ေမရိကန္​း​ေအာ္​ကား

Let's search like this:

အျပာစာအုပ္​႐ုပ္​ျပ မုိိုးေဟ ကုိိုဖူး ကား ေရႊမံုရတီလို ့းကား ဆုန္သင္းပါရ္ ေအာကား အ​ေမရိကန္​​ေအားကား ျမန္မာ ေအာကား ေအးျမတ္သူ ေစာက္ဖုတ္ Photoဒီည ေရႊမွုံရတီဖူးကား ျမန္မာေအာကား free download ျမန္မာေအာ အိႏၵိယလိုးကား ေအာ့စာအုပ္ စုိးျမတ္သူဇာ လုိးကား သဇင္​​ေအာကားအသစ္​ မုိးယုစံ​ေအာကား​ေအကား ညမင္းသား ျမန္မာေအာစာအုပ္ ​ေရႊမႈံရတီ​ဖူးကား ေရႊမုွွံရတီ မုိး​ေဟကုိ လုိးကား မုိး​ေဟကုိ လုိးကား ေ​အာကား