• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundမိုး​ေဟကုိ​ေအာကား search results

311 - I Like The Way

311 - I Like The Way

I like the way you keep it from me, woah -- I like the way you move in front of me, yeah -- Just enough contact to make me come back -- So many other girls just make my mind slack -- And I like the way you give it to me, yeah -- -- You're in front, I'm behind -- Walking down a corridor -- The way you're moving yourself -- That makes me want you more -- [more]

another mp3 မိုး​ေဟကုိ​ေအာကား
311 - My Heart Sings

311 - My Heart Sings

4 A.M. this hotel room and I think of you -- Not in anger, but in danger of calling you -- My mind's a long, long way from it was dead -- And now the good times just keep drifting back in, woah -- -- Breathe it on out the end will come so freely -- You'll figure it out the answer will come so clearly dear -- Let it all go cause we can't know just what will be -- Hard it is to set you free -- It's so much easier that way -- [more]

other lyrics မိုး​ေဟကုိ​ေအာကား
311 - Jackpot

311 - Jackpot

Jackpot, uh split shot -- I'm in line doing fine -- This snapper I've got the bounty -- Blessed with the amount, we -- Never guess, the best is yet to come -- Came to rock the fucking block -- If you don't come new -- Then you might get dropped -- I think it's strange -- The thing's the same, carry on -- [more]

another video မိုး​ေဟကုိ​ေအာကား
311 - Something Out Of Nothing

311 - Something Out Of Nothing

We are the wind and the sea -- Sun reflected you to me -- We are the moon and the stars -- Darkness hiding mystical heart -- We have just begun -- The dreams, the nightmares of everyone -- We are mysterious things -- Eternal, perpetual, and ending -- We are the yin and the yang -- The ending, the middle, and the big bang -- [more]

free download and မိုး​ေဟကုိ​ေအာကား
311 - Two Drops In The Ocean

311 - Two Drops In The Ocean

Thinking of you -- It all comes in view -- I believe we came from the same cloud -- Two drops in the ocean -- Tell me again -- The story of when we.. -- ..we will be together one day.. -- -- We're two of a kind -- Forever we've been combined -- [more]

world video clips မိုး​ေဟကုိ​ေအာကား
311 - Never Ending Summer

311 - Never Ending Summer

I tell you what I like -- This moment of unity -- When there's no distance -- In between you and me -- I got to stop -- When it becomes us and them -- Need an enemy for ego to win -- -- These are the good ole days -- I don't care what they have to say -- [more]

movies မိုး​ေဟကုိ​ေအာကား
311 - Too Much Too Fast

311 - Too Much Too Fast

Rifling through the pictures of you -- I can finally tell -- They develop well -- The tale I see -- It tells my favorite story -- Of friction and glory -- -- Breaking the cast -- Repeating the past -- It's not written -- [more]

MP3 audio search မိုး​ေဟကုိ​ေအာကား
311 - Daisy Cutter

311 - Daisy Cutter

I tried to move with a cool hand -- It didn't go as I planned -- Im full of rookie maneuvers -- And gestures meant to be grand -- -- Ive pulled a bag of tricks one after the other -- I asked if you heard of my band -- So misguided the sincere approach never tried it once -- You said to just drop the game flat -- Why didn't I think of that -- [more]

movies မိုး​ေဟကုိ​ေအာကား
Emrah - Sarhoştum Aydım

Emrah - Sarhoştum Aydım

Kalalıyam kalalı bir yar sevdim belalı -- Eriyip gitti canım le sana aşık olalı -- Ay gördüm ALLAH Amentü billah -- Ne günahım varsa afeyle Allah -- Sarhotum aydım aymaz olaydım -- Sana bir söz vermiştim -- Ben o sözden caydım -- -- Kaladan indim düze su -- Bağladım nergize -- [more]

guzel sözler မိုး​ေဟကုိ​ေအာကား
Emrah - Özlem

Emrah - Özlem

Soldu sevda çiçeğim -- Soldu gönül çiçeğim geri dön canan geri dön -- Hasret dolu yüreğim özlem dolu yüreğim -- Hem derdim hem çaremsin ben eşsiz meleğim -- -- Yaşamak olsan da gel ecelim olsan da gel -- sensiz bütün isteğim dönmezsen öleceğim -- Ellerim gökyüzünde sensin haktan dileğim -- -- yüreğimde özlem var -- [more]

mahnı sözü မိုး​ေဟကုိ​ေအာကား