• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundမိုးေဟကိုလိုးကားဘယ္လိုျကည္႔ရမလဲ search results

Dream Theater - Scene One: Regression

Dream Theater - Scene One: Regression

"Close your eyes and begin to relax. -- Take a deep breath, and let it out slowly. -- Concentrate on your breathing. -- With each breath you become more relaxed. -- Imagine a brilliant white light above you, -- focusing on this light as it flows through your body. -- Allow yourself to drift off as you fall deeper and -- deeper into a more relaxed state of mind. -- Now as I count back from ten to one, -- you will feel more peaceful, and calm. -- [more]

another lyrics မိုးေဟကိုလိုးကားဘယ္လိုျကည္႔ရမလဲ
Dream Theater - Scenes Two: II Strange Deja Vu

Dream Theater - Scenes Two: II Strange Deja Vu

Subconscious Strange Sensation -- Unconscious relaxation -- What a pleasant nightmare -- And I can't wait to get there again -- -- Every time I close my eyes -- There's another vivid surprise -- Another whole life waiting -- Chapters unfinished, fading -- -- [more]

MP3 audio search မိုးေဟကိုလိုးကားဘယ္လိုျကည္႔ရမလဲ
Dream Theater - Scene Three : I Through My Words

Dream Theater - Scene Three : I Through My Words

All your eyes have ever seen -- All you've ever heard -- Is etched upon my memory -- Is spoken through my words -- -- All that I take with me -- Is all you've left behind -- We're sharing one eternity -- Living in two minds -- Linked by an endless thread -- [more]

world video clips မိုးေဟကိုလိုးကားဘယ္လိုျကည္႔ရမလဲ
Dream Theater - Scene Three : II Fatal Tragedy

Dream Theater - Scene Three : II Fatal Tragedy

Alone at night -- I feel so strange -- I need to find -- All the answers to my dreams -- -- When I sleep at night -- I hear the cries -- What does this mean? -- -- I shut the door and traveled to another home -- [more]

world video clips မိုးေဟကိုလိုးကားဘယ္လိုျကည္႔ရမလဲ
Dream Theater - Scene Five : Through Her Eyes

Dream Theater - Scene Five : Through Her Eyes

She never really had a chance -- On that fateful moonlit night -- Sacrificed without a fight -- A victim of her circumstance -- -- Now that I've become aware -- And I've exposed this tragedy -- A sadness grows inside of me -- It all seems so unfair -- -- [more]

pulsuz telefonuna yukle မိုးေဟကိုလိုးကားဘယ္လိုျကည္႔ရမလဲ
Dream Theater - Scene Six : Home

Dream Theater - Scene Six : Home

Shine- lake of fire -- Lines take me higher -- My mind drips desire -- Confined and overtired -- -- Living this charade -- Is getting me nowhere -- I can't shake this charade -- The city's cold blood calls me home... -- Home... It's what I long for -- [more]

download watch မိုးေဟကိုလိုးကားဘယ္လိုျကည္႔ရမလဲ
Dream Theater - Scene Seven : II One Last Time

Dream Theater - Scene Seven : II One Last Time

It doesn't make any sense -- This tragic ending -- In spite of the evidence -- There's something still missing -- -- Heard some of the rumors told -- A taste of one's wealth -- Did Victoria wound his soul? -- Did she bid him farewell? -- -- [more]

indirmeden izle မိုးေဟကိုလိုးကားဘယ္လိုျကည္႔ရမလဲ
Dream Theater - Scene Eight : The Spirit Carries On

Dream Theater - Scene Eight : The Spirit Carries On

Where did we come from? -- Why are we here? -- Where do we go when we die? -- What lies beyond -- And what lay before? -- Is anything certain in life? -- -- They say, "Life is too short," -- "The here and the now" -- And "You're only given one shot" -- [more]

hemen indir မိုးေဟကိုလိုးကားဘယ္လိုျကည္႔ရမလဲ
Dream Theater - Scene Nine : Finally Free

Dream Theater - Scene Nine : Finally Free

"You are once again surrounded by a brilliant white light. -- Allow the light to lead you away from your past and into this lifetime. -- As the light dissipates you will slowly fade back into consciousness -- remembering all you have learned. When I tell you to open your eyes -- you will return to the present, feeling peaceful and refreshed. -- Open your eyes, Nicholas." -- -- Friday evening -- The blood still on my hands -- To think that she would leave me now -- [more]

this search open မိုးေဟကိုလိုးကားဘယ္လိုျကည္႔ရမလဲ
Ferhat Göçer - Biri Bana Gelsin

Ferhat Göçer - Biri Bana Gelsin

Saçmalama nolur çare çok nasıl gidersin -- İstedigin herşey sanki yok değer mi dersin -- Başkaları bilmez görmez o nasıl bir duygu -- Al elini kalbime bir ko işte gerçek bu -- -- Her yer soğuk hep karanlık -- Kendi kendime tarifsiz -- Ayrılmamız çok gereksiz -- Şimdi uzaktan sebepsiz -- -- [more]

of mp3 files မိုးေဟကိုလိုးကားဘယ္လိုျကည္႔ရမလဲ