• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundမိုးယုစံ​ေအာကားလိုးကား search results

Aeternus - To Enter The Realm Of Legend

Aeternus - To Enter The Realm Of Legend

to enter the realm of legend -- -- -- Castle of ice, a majestic sight. Falcons, eagles and mighty ravens -- -- circling above guarding this enchanting sight built out of dreams and wishes -- -- dreams and wishes from people of the mighty land -- -- Sorcerers, finishing this bold creation see what they make -- [more]

music player မိုးယုစံ​ေအာကားလိုးကား
Aeternus - Winter Tale

Aeternus - Winter Tale

winter tale -- -- Through winter storms, be rode through icy mountains and cold valleys, be rode -- -- fear in his mind fear of death this fight could be his last -- -- one mans battle against forces of evil this was his destiny -- -- He had spoken with the dark, the evil itself he could not be turned -- -- [more]

get music download မိုးယုစံ​ေအာကားလိုးကား
Aeternus - Waiting For The Storms

Aeternus - Waiting For The Storms

waiting for the storms -- -- Alone in the silence with the trees sleeping -- -- I am waiting patiently I am waiting for the storms -- -- Fresh and pure strength, I desire, and I will recieve -- -- from the mighty storms fresh and pure strength I am waiting -- -- [more]

listen mp3 မိုးယုစံ​ေအာကားလိုးကား
Niğde Yöresi Türküleri - Zeynebim Zeynebim

Niğde Yöresi Türküleri - Zeynebim Zeynebim

Zeynebim Almanya'nın yolunu tuttu -- Ayşe'yle Fatma'nın boynunu büktü -- Altı aylık Ahmet'ini nasıl unuttun -- Yavan ekmek yiyelim dön gel -- Zeynebim Zeynebim -- Seninle kavlimiz böyle miydi -- Zeynebim Zeynebim -- Çocukların seni istiyor -- Zeynebim Zeynebim -- -- [more]

lyrics and watch မိုးယုစံ​ေအာကားလိုးကား
Therion - The Falling Stone

Therion - The Falling Stone

It's about to crack The crystal sphere -- Let a flake of heaven fall to man -- (The) falling stone -- Do you want Them to read just like us, all The signs? -- Fifteen runes on The cube, all of The keys above -- Yes, let us give Them abaris wand -- Fruits of wisdom make Them all ascend to The sun -- But They may be sunblind from The light of The stone -- (The) burning crystals of light, The gem of lucifer -- I will bring Them keys to eternity, on this ladder (They) all will come back to me -- [more]

music player မိုးယုစံ​ေအာကားလိုးကား
Therion - The Invicible

Therion - The Invicible

The blaze of northern light -- Reflect the dawn of gods -- Of ancient pantheons -- Who rest no more in peace. -- -- Faith of the old, the strong one from above: -- The invincible. -- -- All the gods of the sky And the earth -- Proclaim this day, this day. -- [more]

MP3 audio search မိုးယုစံ​ေအာကားလိုးကား
Therion - The Perennial Sophia

Therion - The Perennial Sophia

Enter paradise, The snake will find The way -- She is lilith, fallen from The sky -- Fall into our world, The snake of paradise -- (You're The) maid of wisdom in (The) songs of orpheus -- She's The wisdom, she's The truth: The eternal sophia -- Perennial, beyond The time, she is The one -- You're The river, You're The womb -- The perennial -- The sophia -- Sophia is here -- [more]

download from မိုးယုစံ​ေအာကားလိုးကား
Therion - The Raven Of Dispersion

Therion - The Raven Of Dispersion

Fly alone into The dark and The cloud of memory -- To see The world and angels be hurled into The sea -- Of misery and cease to be -- -- Black bird fly, rise very high -- To a place above (The) sky -- Take me away, lead astray -- Where i find anoTher day -- -- Fly high to a place above The sky -- [more]

Its free download မိုးယုစံ​ေအာကားလိုးကား
Therion - The Return

Therion - The Return

Strike at mother earth -- No one will survive -- Kill the human race -- With radioactive air -- -- Egregios disfiguring -- Drubbing the earth -- Edacious dynastys denaturalise -- Comminutes the nature -- -- [more]

other lyrics မိုးယုစံ​ေအာကားလိုးကား
Therion - The Rise Of Sodom And Gomorrah

Therion - The Rise Of Sodom And Gomorrah

(the) sun enter the capricorn (and) the star of sin will shine -- The king of sodom drink again -- Lady babalons whine -- (one) hundred and twenty days in the depth of the dead sea -- And walk the path of peccatus -- (and) the setian alkhemy -- Rise of sodom -- And gomorrah -- Reveal the gnosis -- Of borora -- [more]

Simple music မိုးယုစံ​ေအာကားလိုးကား