• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundဗမာေအာက�ဗမာေအာကား��း search results

Jimmy Buffett - What If The Hokey-Pokey Is All It Really Is About

Jimmy Buffett - What If The Hokey-Pokey Is All It Really Is About

The universe is runnin' away -- I heard it on the news just the other day -- There's this new stuff called dark energy -- We can't measure and we can't see -- It's some elemental mystery -- Train that we can't catch -- But our heads are in the oven -- And somebody's 'bout to strike a match -- Meanwhile back on our big round ball -- Things are getting serious as cholesterol -- [more]

more ဗမာေအာက�ဗမာေအာကား��း
Jimmy Buffett - Last Man Standing

Jimmy Buffett - Last Man Standing

If they gave Olympic medals for running all-night long -- I would have won them all until I turned pro -- I've got miles of dedication -- And a natural inclination -- For a childhood game i just could not outgrow -- -- I want to be the last man standing -- People crashin' on the sofas and passed out on the floor -- But the Last man standing -- was sayin' bring on a little bit more -- [more]

about ဗမာေအာက�ဗမာေအာကား��း
Jimmy Buffett - All The Ways I Want You

Jimmy Buffett - All The Ways I Want You

The hills are full of secrets -- Owls watch by night -- Down in town the bars are full -- And the drunks are picking fights -- These are things I know -- But the facts are filtered through -- All the ways I want you -- -- 2:19 freight train -- Moaning somewhere near -- [more]

lyrics and watch ဗမာေအာက�ဗမာေအာကား��း
Jimmy Buffett - Savannah Fare You Well

Jimmy Buffett - Savannah Fare You Well

There is something in the wind tonight -- Some kind of change of weather -- Somewhere some devil's mixing fire and ice together -- I got a feeling that the dark side of the moon is one the rise -- Black as a crow's feather -- -- I could stay another day or two -- But what's the use of stalling -- Deep in the winter even holdout leaves start fallinLately every night above the declarations of our love -- I hear the road callin -- [more]

lyrics ဗမာေအာက�ဗမာေအာကား��း
Jimmy Buffett - Mademoiselle Voulez-Vous Danser

Jimmy Buffett - Mademoiselle Voulez-Vous Danser

Madamoiselle, voulez-vous danser? -- Take my hand, don't turn away -- You've been sitting there all night long -- I know that something must be wrong -- -- Madamoiselle, voulez-vous danser? -- A new moon has come out to play -- Take my hand, step outside -- These doors and windows open wide -- -- [more]

more ဗမာေအာက�ဗမာေအာကား��း
Jimmy Buffett - Blue Guitar

Jimmy Buffett - Blue Guitar

I once knew a man -- Showed me the slight of hand -- In the blink of an eye, he danced across the strings -- -- Played a song I'd never heard -- Poignant and absurd -- To this day it leaves me wondering -- -- How I wish tomorrow I were fishinBoy I've got a mission -- Shake it, rattle and roll -- [more]

download from ဗမာေအာက�ဗမာေအာကား��း
Radikal - Hüzün Ağıtları

Radikal - Hüzün Ağıtları

Dünlerı gömülü takvimler, kendine güz dönümlü, isa'nın meryemi vardır, -- İnsanlık yargılarda gaye, nifak sokma, azabın asab'en nakşeyler -- Yıkıntılarda aranan yarınlardır kırılan barış aynalarında;cennet -- Hakkımı savunan, na politikler; zakkuma kalbinide soktu, -- Hiddetin maruzu;taarruzu buldu, yok oldu, helak oldu, -- Sistemi haramı kustu, -- Radikal edebi faslına layık-i hizmet. Rapleri hazmet -- Savaş olunca yoktur fazilet, dünya müminin zindanı -- El-Mevtü hakkın,(ölüm haktır) Vicdan katibi kimdir halkım? -- Bayrak kanımdır, kanım islamdır, islamdır -- [more]

Its free download ဗမာေအာက�ဗမာေအာကား��း
Radikal - Lunatic

Radikal - Lunatic

Anti-depresan bu anti-mikrobik kanım şizofrenik -- Anlamaz mı ınsan hiç mi ağlamaz ? -- Minik ellerinde dağlarca kasvetim yürek yakar -- Düşünceler revirde ruhuma işkence tanıma mahruz etki bırakır, -- Kanıma soracak olsan tanımaz Anlamaz -- Rüyaların vahalarında randevu -- İsterik bu rap ve koltuk kaygısızsa yüklenır ya anlamazsın -- Bağ bozansın ! -- Yolların sonunda damara basacak olsam -- Saygının önünde dilime intıharsı rap bu peşmerge -- [more]

free download mp3 ဗမာေအာက�ဗမာေအာကား��း
Radikal - Nefs-i Emmare

Radikal - Nefs-i Emmare

Kes ayaklarımı setten kurtar bakma , -- Asaletin azmedince cömertliğinin afetiyle başa kakma -- Küllenirim ebediyen yarim olmadıkça kalbim hasta -- Sesim gönlümün sesidir dilim makamıdır ''ney'' in -- Neyim vardıki ? neyim oldu'ki -- Alıp kalbimi gitmeye azmetmişsin sonumu düşünmemişsin -- Adını koydum beklentim uykularıma zindalarının prangalarını vurdum . -- Karanlığımın güneşe bürünen ırmaklarını boyadım gozlerınle -- Ecel dilime gayret etti varamaz oldum yar'e -- Dünya tuzaktır yemide istek istek arzularımın önüne geçemedim. -- [more]

another lyrics ဗမာေအာက�ဗမာေအာကား��း
Radikal - Yitik Cennet

Radikal - Yitik Cennet

Rap verse 1 -- -- Tanrının adaletiydi yitik cennet harabat -- Son sınırlarımda kayıp ifadeler mi ? tahribat -- Disiplinsiz duygu orduları temiz doğmaz, 0 dan bi sen yarat -- Yitik cennet mukadderat -- Kimsenin uyanmadığı anestezi, dürtü kararsızlığında indirgendi -- İklimlerim itaatsiz, sevdiklerim sadakatsiz, manzaralar bulanık dipsiz -- Göğün gazabında insanoğlu egoizmi kanserojen -- Hududumda sabrı temiz olmayanlar,temiz doğmaz kuzen ! -- [more]

another lyrics ဗမာေအာက�ဗမာေအာကား��း