• background
  • background
  • background
  • background
  • background
  • backgroundစုိျမတ္​သူဇာ​ေအာကား search results

White Lion - Fight to Survive

White Lion - Fight to Survive

And it all began the day that he was born -- The boy looks up the sky1s blue the sun so warm -- At time spent (that's numbered) -- The young ones on the loose -- (As) the (clock) keeps turning , times (are) spent in fast -- (Cooling) off his burning fire, through his soul -- He brings out hope, fight for survival -- You fought the frantic and is easy falling down -- He feels the emptiness that pushes (him) towards the ground -- -- [more]

mahnı sözü စုိျမတ္​သူဇာ​ေအာကား
White Lion - Farewell To You

White Lion - Farewell To You

Well it's time to say goodbye my friend -- I'm glad you stayed until the end -- I hope that you've enjoyed the time we spent -- Though I know that I will be back again -- I don't know just how soon my friend -- Until we meet again just think of me -- I'll think of you -- -- It was easier to say hello -- Than to say goodbye -- [more]

youtube izle စုိျမတ္​သူဇာ​ေအာကား
White Lion - El Salvador

White Lion - El Salvador

He could barely remember -- When the fighting began -- It was early September -- When he lost his old man -- Soon the time came to leave there -- And to start a new life -- How it seems so unfair -- When they gave him a gun and a knife -- -- Chorus: -- [more]

global search video စုိျမတ္​သူဇာ​ေအာကား
White Lion - Don't Give Up

White Lion - Don't Give Up

are you tired of working 9 to 5 -- and are you fed up with your boring life -- when your master tells you what to do -- years you wasted looking back at you -- when life is driving you crazy -- you feel your losing your mind -- -- don't give up, don't give up -- when the road gets rough -- don't give up, don't give up -- [more]

another lyrics စုိျမတ္​သူဇာ​ေအာကား
White Lion - Cherokee

White Lion - Cherokee

You were wild and you were free -- You would search your destiny -- But the white man came and took your land away -- You were fire and you were flame -- You were blood inside that (vein) -- How he brought you fame the day he came to stay -- -- I hear you howling through the night -- The wind is cold the moons are fading -- The pride and sorrow curse the light -- [more]

Simple search စုိျမတ္​သူဇာ​ေအာကား
White Lion - Broken Heart

White Lion - Broken Heart

Here I stand, all alone -- Trying to fight the pain from a broken heart -- Why she left me? I don't know -- It really doesn't matter anymore -- I thought our love could last forever -- But here I stand lost and all alone -- -- Start a new day, but not alone -- I'm gonna break away from this broken heart -- I'll meet a woman. I'm gonna take her home -- [more]

example from စုိျမတ္​သူဇာ​ေအာကား
White Lion - All You Need Is Rock And Roll

White Lion - All You Need Is Rock And Roll

are you feeling down -- are you all alone -- have your dreams been shattered -- have you lost all hope -- all you need is music -- it's your destiny, it sets you free -- -- whoh, ohh, ohh, ohh -- all you need is rock'n'roll -- whoh, ohh, ohh, ohh -- [more]

another clips စုိျမတ္​သူဇာ​ေအာကား
White Lion - All the Fallen Men

White Lion - All the Fallen Men

The fire is burning -- The heroes are dead -- Their ashes are spread out -- The prayers (been) said -- They fought for their country -- And they died for their king -- Without (ever) asking -- For (one) little thing -- -- Pre Chorus: -- [more]

ara စုိျမတ္​သူဇာ​ေအာကား
White Lion - All Join Our Hands

White Lion - All Join Our Hands

children crying from the heat -- don't they know they belong -- people fighting can't compete -- don't they know that they're wrong -- time is standing -- still all around -- yes time takes us on a trip -- round'n'round our minds -- pictures of a dream -- all it does is cloud all the lies -- [more]

download watch စုိျမတ္​သူဇာ​ေအာကား
White Lion - All Burn in Hell& Kid of 1000

White Lion - All Burn in Hell& Kid of 1000

Oh, why don't you just leave me alone -- Your the kind I choose not to know -- I don't want you to see who I am -- Your the kind that just tries to (command) -- You try to fool me and make me look so blind -- And you told so many stories -- But the lies you told were only in your mind -- Now I ride into the glory -- -- All burn in hell -- [more]

more စုိျမတ္​သူဇာ​ေအာကား

Let's search like this:

မိုးယုစံ ေအား ေအာရုပ္ျပစာအုပ္ ​​ေရြမံုရတီ​ေအာကား ျမန္မာေခ်ာင္းရုိက္အတြဲ ေစာျမတ္သူဇာေအာကား မိုးယုစံ​ေအာက ား မုိးယုစံ လုိးကာ စိုးျမက္​သူးဇာလိုးကား သင္​ဇာဝင္​့​ေက်ာ္​HD ေရြမႈံရတီ မိုးယုစံ​ေအာကားRED FUNNY COME ျမန္မာေအာကား free download ျမန္မာေအာ မိုေဟကို လိုးကား ​ေရႊမႈံရတီ​ဖူးကား ၂၂၉၂၄၉ဖူကာ သဇာငိ မိုးယုစံ​ေအာကား ျမန္မာ ေအာ္ကား ေအာစာ ျမန္မာေအာ့